Agro

Bodem en water zijn belangrijk voor een goede productie van planten en dieren. Van bemesting- en aaltjesonderzoek tot analyse van water, tot onderzoek naar dierlijke mest en meststoffen.

Wij voeren voor de agrarische sector op verschillende onderdelen analyses uit. Bekijk de video.

Wij helpen u met verschillende analyses in de agrarische sector

Hulp nodig op het gebied van Agro?

mario-willems

Neem contact op met onze Commercieel Manager Mario Willems

Neem contact op

Analyses

Mest

In het kader van de Nederlandse wet- en regelgeving hanteert u als leverancier of afnemer van dierlijke mest een mestboekhouding waarin je de aan- en afvoer van dierlijke mest verantwoordt. Onderdeel hiervan is de onafhankelijke en geaccrediteerde analyse van deze mest waarbij de gehaltes van P (fosfaat) en N (stikstof) bepaald moeten worden. Sinds oktober 2017 is bepaald dat de monstername van vaste rundvee- en vaste varkensmest na mestscheiding ook door een onafhankelijke en geaccrediteerde partij moet worden uitgevoerd.

Aaltjes

Specialist op het gebied van nematoden (aaltjes) analyses. Door onze jarenlange ervaring en nauwe contacten met het bedrijfsleven, leveren we analyses met een zeer hoge betrouwbaarheid en korte doorlooptijden.

Microbiologie

In het kader van product- en voedselveiligheid krijgt de agrarische sector steeds meer aandacht voor bacteriologisch onderzoek. Onderzoeken die wij uitvoeren zijn salmonella onderzoeken voor de pluimveehouderij in het kader van Nederlandse en Europese regelgeving, bacteriologisch onderzoek van gehygiëniseerde mest ten behoeve van export en bacteriologisch onderzoek van drinkwater in het kader van IKB-regeling en diverse ketenconcepten.

Water

Voor de agrarische sector voeren we de volgende wateronderzoeken uit: drinkwater, spuiwater van luchtwassers en cv-water voor tuinbouwbedrijven.

Grond

Wij zijn al vele jaren actief op het gebied van grondmonsters voor uw akkerbouw- en tuinbouwpercelen, siertuinen, gazon, stedelijk groen en sportvelden. Wij onderzoeken de monsters op de bemestingstoestand van de aangeleverde grond. Op basis van de analyseresultaten geven we een bemestingsadvies uit, zodat je ervoor kunt zorgen dat de bodemvruchtbaarheid op orde wordt gebracht. Precies op maat voor het gewenste gewas. Belangrijke parameters die worden bepaald zijn pH, organische stof, fosfaat, kali en magnesium. Ook monsters voor derogatie en fosfaatdifferentiatie worden op de voorgeschreven wijze bemonsterd en geanalyseerd.

Gewas

Om de voederwaarde van ingekuild gras of snijmais te bepalen kun je een gewasonderzoek laten uitvoeren. Hiermee brengt u de voederwaarde in beeld en kunt u het rantsoen optimaal afstemmen op de behoefte van het vee.
Voor voederwaardeonderzoek kunt u kiezen uit een aantal basispakketten. Hierbij wordt het kuilmonster onderzocht op voederwaarde, verteerbaarheid, conservering en indien gewenst aanvullen op mineralen. Daarnaast kunnen we elke extra analyse uitvoeren die je wilt, bijvoorbeeld de analyse van gemengd voer of vers gras. We bieden ook onderzoeken uit waarmee u voldoet aan specifieke verplichtingen, zoals de analyse van elke afzonderlijke partij in het kader van de Excretiewijzer (BEX).

Bodeminzicht 2.0

Dé analyse gericht op bodem- en plantgezondheid. Het bodemmilieu bepaalt in belangrijke mate de bodem- en plantgezondheid. De gangbare chemisch-fysische analysemethoden geven onvoldoende inzicht in het bodemmilieu en de microbiële processen die zich in de bodem afspelen. Met Bodeminzicht 2.0 krijgt u een complete chemische, fysische én biologische analyse van de bodem.

Gerelateerde diensten

mario-willems

Hulp nodig met uw product in de agrofoodsector?

Neem contact op met onze Commercieel Manager Mario Willems

mario-willems

Een greep uit onze klanten

Op de hoogte blijven? Meld u gratis aan voor de nieuwsbrief