Mestanalyse

Mestanalyse

Je moet aan de meststoffenwet voldoen, dus moet je een mestanalyse uitvoeren. Wij verzorgen deze mestanalyses conform AP05, zoals beschreven in bijlage H van de meststoffenwet. Naast de hoeveelheid fosfaat en stikstof in mest analyseren wij onder andere ook op droge stof, organische stof, as, ammoniumstikstof en kalium.

Het administratief verwerken van de mestanalyses vindt plaats via Vervoersbewijzen Dierlijke Mest (VDM’s) en registratie aan RVO. Wij kunnen de administratie verzorgen van de verwerking van VDM’s voor de vervoerders.

Mestanalyse in het kort

  • Voldoe aan de meststoffenwet
  • Wij verzorgen de administratieve verwerking van mestanalyses
  • Onafhankelijke monsternemende organisatie
Mineralenconcentraat

Onder bepaalde voorwaarden mag de vloeibare mestfractie die vrijkomt na een proces van mestverwerking (ook wel ‘mineralenconcentraat’ genoemd) aangewend worden als kunstmestvervanger. Dit betekent dat de aangevoerde hoeveelheid fosfaat en stikstof in dit concentraat niet meegerekend hoeft te worden als dierlijke mest. Wanneer je hiervoor in aanmerking wilt komen, dan moet het concentraat per vracht worden geanalyseerd door middel van mestanalyses volgens de daarvoor geldende analysevoorschriften.

Wij helpen je te voldoen aan de meststoffenwet

Neem contact op

Mestverwerking – hygiënisatie

Wanneer je mest wilt exporteren, moet deze in de meeste gevallen ‘gehygiëniseerd’ worden. Dit betekent dat eventueel aanwezige Salmonella en E. coli in de mest afgedood moeten worden tot onder de niveaus die zijn weergegeven in de veterinaire richtlijn 92/118/EEG. De benodigde microbiologische mestanalyses die hiervoor nodig zijn verzorgen wij voor je.

Mestverwerking – covergisting

Bij covergisting wordt dierlijke mest samen met covergistingsmaterialen vergist. Hierbij ontstaat vergistingsgas en als restproduct digestaat. Het ontstane digestaat mag je als dierlijke meststof gebruiken, indien bij het covergisten ten minste 50% dierlijke mest is gebruikt. Om aan te tonen dat de covergistingsmaterialen niet te veel zware metalen en organische microverontreinigingen moet een zogenaamde g-stoffen analyse worden uitgevoerd. Wij kunnen deze verplichte analyse voor je uitvoeren en hiervan een volledig, overzichtelijk en juist analyserapport aanleveren. Zo kun je aan jezelf en aan de controlerende instanties eenvoudig laten zien dat het materiaal voldoet aan de geldende regelgeving.

Spuiwater

Spuiwater ontstaat als stallen met behulp van luchtwassers ammoniak en fijnstof uit de lucht wordt verwijderd. Het spuiwater vangt dan de ammoniak en fijnstof op. De samenstelling van spuiwater verschilt per luchtwassysteem. Spuiwater is een reststof dat onder bepaalde voorwaarden mag worden gebruikt als meststof. Daarbij is het belangrijk om de samenstelling van het spuiwater te bepalen en te weten welke stoffen het spuiwater bevat. Daar kunnen wij je bij helpen.

Betrouwbare hulp bij mestanalyse

Neem contact op

“Een belletje naar Normec Robalab was zo gemaakt en zij hadden wel alle kennis in huis en waren altijd hulpvaardig en ondersteunend.”

Agra Service Nabuurs en Normec Robalab al ruim 30 jaar een sterke samenwerking op basis van vertrouwen, flexibiliteit en kennis Lees meer

Onafhankelijke monsternemende organisatie

Door de overheid is bepaald dat vaste rundveemest (mestcode 13) en vaste varkensmest (mestcode 43) of een mengsel waarin mestcode 13 en/of mestcode 43 zit, door een onafhankelijke monsternemende organisatie bemonsterd moet worden. Als specialist in mestanalyses zijn wij erkend voor deze monsternames die worden uitgevoerd conform AP06, zoals beschreven in bijlage Ea van de meststoffenwet.

water monster nemen