Kennis

Nieuwe versie NVWA Informatieblad 64

Nieuwe versie NVWA Informatieblad 64

Op 17 november 2022 verscheen een nieuwe versie van Informatieblad 64 van de NVWA. Wat is gewijzigd en hoe voldoe je aan deze nieuwe versie van infoblad 64?

Samenvoeging infoblad 64 en 65

In de nieuwe versie van Informatieblad 64 heeft een samenvoeging plaatsgevonden van Informatieblad 64 en 65. Beide bladen zijn opgesteld als richtlijn voor de beheersing van grondstofgevaren. De vorige versie van infoblad 64 was van toepassing voor industriële bedrijven die voedingsmiddelen produceren. Infoblad 65 had betrekking op bedrijven die handelen in consumentenproducten zonder deze te bereiden, bewerken of behandelen. Infoblad 65 werd in de praktijk gebruikt door distributeurs, handelaren en retailers. Met de samenvoeging van beide infobladen is infoblad 65 komen te vervallen.

Beheersmaatregelen die door de NVWA worden geaccepteerd.

In Informatieblad 64 is weergegeven dat de NVWA voor geleverde grondstoffen en producten de volgende beheersmaatregelen, of combinaties hiervan, accepteert:

  1. De leverancier van de grondstof levert bij elke partij een geldend certificaat (CoA) van een onafhankelijk onderzoek door een geaccrediteerd laboratorium.
  2. Als de leverancier van de grondstof geen analysecertificaat meelevert, dan moet je als afnemer voor relevante gevaren van de aangeleverde partijen zelf een analyse (laten) uitvoeren. Het aantal uit te voeren analyses hangt af van of het een bestaande betrouwbare leverancier is of een nieuwe leverancier (deze eis bestond al in de vorige versie van Informatieblad 64).
  3. Je kunt een audit (laten) uitvoeren bij de leverancier door een aantoonbaar opgeleide auditor. Deze eis bestond al in de vorige versie van het Informatieblad. Hieraan is nu toegevoegd dat de audit risicogericht met een minimale frequentie van één keer per drie jaar wordt uitgevoerd. Bij nieuwe leveranciers wordt de audit voorafgaande aan de eerste levering verricht.
  4. Een andere mogelijkheid is dat de leverancier gecertificeerd is door een op ketenborging.nl geaccepteerd privaat kwaliteitssysteem. Hierbij moet de beheersing van gevaren van grondstoffen/handelsproducten specifiek genoemd worden in de scope of het toepassingsgebied. Tijdens een dergelijke audit wordt specifiek gekeken naar de beheersing van grondstofgevaren. Ook wordt getoetst of alle grondstoffen worden beoordeeld en de gevaren aantoonbaar zijn beheerst.

Daarnaast worden op ketenborging.nl geaccepteerde voedselveiligheidscertificaten met een algemene reikwijdte (waarvan de beheersing van grondstofgevaren een onderdeel is) ook als voldoende beschouwd op voorwaarde dat:

  • De beheersing voor alle grondstoffen/producten is beoordeeld tijdens de audit en
  • Dat de punten genoemd onder punt 3 hierboven zijn beschreven in het auditrapport.

Een bedrijf moet in dit geval middels een rapportage aantonen dat een beoordeling is uitgevoerd naar de bewuste grondstoffen/producten en dat alle relevante gevaren aantoonbaar zijn beheerst. In de praktijk is hier over het algemeen echter beperkt aandacht voor tijdens de certificeringsaudit. Er is dan dus geen garantie dat alle grondstoffen ook daadwerkelijk worden beoordeeld.

GFSI-erkend certificaat niet meer voldoende

Kortom een GFSI erkend certificaat, zoals BRCGS, IFS of FSSC 22000 zal in de praktijk niet meer voldoende zijn voor de NVWA als het gaat om beheersing van grondstofgevaren. De NVWA wil zien dat alle geleverde grondstoffen en producten worden beoordeeld tijdens de audit en dit gebeurt momenteel niet tijdens een GFSI erkende audit. Tijdens deze audits worden alleen steekproeven genomen.

Voldoen aan het nieuwe Infoblad 64?

Hoe je voldoet aan de richtlijnen van Informatieblad 64 is per bedrijf en situatie verschillend. Onze Quality Assurance adviseurs bekijken graag samen met jou hoe je de grondstofgevaren nu beheerst en welke aanpassingen en acties nodig zijn.

Auteur: Tamara Kee
Expertise voedselveiligheid
Zo voorkom je fouten in HACCP- en kwaliteitsregistraties

Zo voorkom je fouten in HACCP- en kwaliteitsregistraties

BRCGS vs IFS certificaat

BRCGS vs IFS certificaat

IFS schorsing door GFSI opgeheven

IFS schorsing door GFSI opgeheven