Kennis

Dit zijn de BRCGS, IFS en FSSC 22000 opleidingseisen

mensen kletsend op trap

Dit zijn de BRCGS, IFS en FSSC 22000 opleidingseisen

Is je bedrijf gecertificeerd voor een GFSI erkende standaard, zoals BRCGS, IFS of FSSC 22000? Dan moet je aan alle opleidingseisen van de standaard voldoen. In deze blog hebben we diverse opleidingseisen van deze standaarden voor je op een rij gezet.

Waar moet je op letten om te voldoen aan de opleidingseisen?

Iedere voedselveiligheidsnorm kent andere opleidingseisen. Een aantal specifieke eisen hebben we voor je op een rijtje gezet.

 • De BRCGS en IFS standaard vereisen expliciet dat medewerkers vóór aanvang van de werkzaamheden getraind zijn. Dit geldt ook voor ingehuurd en tijdelijk personeel. Je opleidingsplan moet dus voorzien zijn van flexibele trainingsvormen, zodat medewerkers altijd getraind aan de slag gaan. E-learning is bijvoorbeeld uitermate geschikt om aan deze eis te voldoen. Met onze E-learning software besteed je het trainen van uitzendkrachten volledig uit aan het uitzendbureau, terwijl je zelf het overzicht houdt van behaalde competenties. Zo zijn ook tijdelijke medewerkers voor aanvang van werkzaamheden volledig op de hoogte van de instructies binnen je bedrijf.
 • Competenties en het trainingsprogramma moeten regelmatig opnieuw beoordeeld en geëvalueerd worden. Waar nodig moet aanvullende training worden verzorgd. In IFS zijn specifieke onderwerpen opgenomen die meegenomen moeten worden in de verificatie.
 • De HACCP-teamleider moet, om te voldoen aan de BRCGS en IFS eisen, over voldoende kennis en moet hier dan ook een passende training voor hebben gevolgd, zoals een cursus HACCP-teamleider of Coördinator voedselveiligheid.
 • In zowel BRCGS, IFS als FSSC 22000 wordt vereist dat de persoon die interne audits uitvoert voldoende getraind is. Dit kan bijvoorbeeld door het volgen van een cursus Interne auditvaardigheden.
 • In BRCGS wordt een passende training over allergenenbeheersing en etikettering vereist.
 • In IFS is specifiek aangegeven dat in het opleidingsplan moet worden uitgegaan van gekwalificeerde trainers/cursusleiders. Onze trainers zijn specialisten uit het vakgebied voedselveiligheid en kwaliteit en uiteraard gekwalificeerd voor het verzorgen van trainingen en opleidingen.
 • In de IFS standaard is weergegeven dat een persoon binnen het bedrijf moet zijn aangewezen en getraind om de maatregelen voor ongediertebeheersing te monitoren. Dit regel je bijvoorbeeld via een training ongedierte voorkomen en bestrijden.
 • In het opleidingsplan moeten competenties voor specifieke taken worden vastgelegd om aan BRCGS te voldoen. In de IFS standaard is weergegeven dat de trainingsprogramma’s gebaseerd moeten zijn op trainingsbehoeften en functies. De trainingsregistratie moet volgens alle normen goed op orde zijn om dit voldoende aantoonbaar te hebben tijdens de audits. In de BRCGS en IFS norm zijn hiervoor nog specifieke eisen benoemd. Met een up-to-date competentieoverzicht voor alle medewerkers en functieprofielen is je opleidingsplan goed en aantoonbaar geborgd. Dit realiseer je bijvoorbeeld met een compleet opleidingsplan.

“Met een online opleidingsplan heb je de competenties van medewerkers altijd en overal inzichtelijk.”

Het aanleveren van de training in een passende taal wordt in de BRCGS als specifieke eis weergegeven. In IFS is aangegeven dat talen meegenomen moeten worden in het opleidingsplan. Ga na met welke talen je binnen je bedrijf te maken hebt en realiseer trainingen in de benodigde talen, bijvoorbeeld via E-learning.

Wat zijn de BRCGS opleidingseisen?

In hoofdstuk 7 van de BRCGS (versie 8) norm is uitgebreid opgenomen aan welke opleidingseisen je onder andere moet voldoen. De opleidingseisen uit dit hoofdstuk zijn hieronder uitgewerkt. Verspreid door de norm zijn overige opleidingseisen weergegeven.

Algemene eisen

Al het relevante personeel, inclusief ingehuurd en tijdelijk personeel en medewerkers van gecontracteerde bedrijven, moet op gepaste wijze getraind zijn:

 • voordat de werkzaamheden begonnen zijn;
 • en op een adequate manier begeleid worden tijdens het werkproces.

Daarnaast moeten medewerkers die werkzaamheden in relatie tot CCP’s (Critical Control Points) verrichten voorzien zijn van relevante training en moeten competenties worden beoordeeld.

Opleidingsplan

De locatie moet een gedocumenteerd opleidingsplan implementeren om aan de trainingsbehoeften te voldoen. Dit moet mimimaal omvatten:

 • Vastleggen van de nodige competenties voor specifieke taken.
 • Het voorzien in trainingen of andere acties om er zeker van te zijn dat medewerkers over de benodigde competenties beschikken.
 • Evalueren van de effectiviteit van de training.
 • Het aanleveren van de training in een passende taal voor het te trainen personeel.

Allergenenbeheersing en labelling

Al het relevante personeel, inclusief ingehuurd en tijdelijk personeel en medewerkers van gecontracteerde bedrijven, moeten een passende allergenentraining hebben gekregen en moeten getraind zijn volgens de allergenenprocedures van de locatie. Daarnaast moeten zij een training hebben gevolgd over de etiketterings- en verpakkingsprocessen die bedoeld zijn om een juiste etikettering en verpakking van producten te realiseren.

Registratie van opleidingen

Registraties van alle trainingen moeten beschikbaar zijn. Deze moeten in ieder geval het volgende bevatten:

 • De naam van de cursist en het bewijs van deelname
 • Datum en duur van de training
 • Titel of, indien van toepassing, inhoud van de training
 • Door wie de training is gegeven
 • Voor interne cursussen, een verwijzing naar het materiaal, de werkinstructie of procedure die gebruikt is voor de training

Als de training wordt verzorgd door een externe partij, namens het bedrijf, zijn registraties van de training beschikbaar.

Verificatie van opleidingen

Het bedrijf beoordeelt routinematig de competenties van haar medewerkers. Indien nodig verzorgt het bedrijf relevante training. Dit kan in de vorm van een training, opfriscursus, coaching, begeleiding of training on the job.

Wat zijn de IFS opleidingseisen?

In de IFS norm (versie 7) zijn uitgebreide opleidingseisen opgenomen in onder andere paragraaf 3.3 Training and instruction. Onderstaand zijn de eisen uit deze paragraaf uitgewerkt. Verspreid door de norm zijn overige opleidingseisen weergegeven. Een aantal specifieke eisen lees je terug onder Waar moet je op letten om te voldoen aan de opleidingseisen?

Algemene eisen

De gedocumenteerde trainingen en/of instructies dienen van toepassing te zijn voor alle medewerkers, inclusief seizoensarbeiders en tijdelijke medewerkers, die werken op de betreffende afdelingen. Bij indiensttreding en vóór aanvang van de werkzaamheden worden zij getraind volgens de gedocumenteerde trainings-/instructieprogramma’s.

Opleidingsplan

Het bedrijf moet gedocumenteerde trainings- en/of instructieprogramma’s implementeren die gericht zijn op de aan producten en processen gestelde eisen. Deze moeten gebaseerd zijn op trainingsbehoeften en de functies van het personeel en moeten het volgende omvatten:

 • Inhoud van de training
 • Trainingsfrequentie
 • Taken van het personeel
 • Talen
 • Gekwalificeerde trainers/cursusleiders
Registratie van opleidingen

Registraties moeten worden bijgehouden van alle uitgevoerde trainings-/ instructieactiviteiten, die het volgende omvatten:

 • Lijst van deelnemers (inclusief hun handtekeningen);
 • Datum;
 • Duur;
 • Inhoud van de training
 • Naam van de trainer/cursusleider.

Verificatie van opleidingen

Er dient een procedure of programma te zijn om de effectiviteit van de trainings- en/of instructieprogramma’s aan te tonen.

De inhoud van de training en/of instructie dient regelmatig geëvalueerd en waar nodig geüpdatet worden. Speciale aandacht moet hierbij gegeven worden aan minimaal de volgende specifieke zaken:

 • Voedselveiligheid
 • Voedselfraude
 • Productkwaliteit
 • Voedsel gerelateerde wettelijke vereisten
 • Product-/proceswijzigingen
 • Feedback vanuit eerdere gedocumenteerde trainings-/instructieprogramma’s

Wat zijn de FSSC 22000 opleidingseisen?

De opleidingseisen voor FSSC 22000 zijn opgenomen in de ISO 22000 norm, welke een onderdeel vormt van de FSSC 22000 norm. In paragraaf 7.2 zijn eisen weergegeven voor de opleiding van medewerkers. Verspreid door de norm zijn overige opleidingseisen weergegeven. Een aantal specifieke eisen lees je terug onder Waar moet je op letten om te voldoen aan de opleidingseisen?

Algemene eisen

De organisatie moet de benodigde competenties vaststellen van de medewerkers en externe dienstverleners die werkzaamheden verrichten die de prestaties op het gebied van voedselveiligheid en de doeltreffendheid van het managementsysteem voor voedselveiligheid beïnvloeden.

De organisatie moet ervoor zorgen dat deze personen, waaronder het team voor voedselveiligheid en de personen die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van het plan voor het beheersen van gevaren, competent zijn, op basis van de juiste opleiding, training en/of ervaring.

Eisen voor het team van voedselveiligheid

Binnen deze paragraaf zijn specifieke eisen opgenomen voor het team van voedselveiligheid. In de BRCGS en IFS standaard worden hiervoor ook eisen beschreven, maar deze zijn daar opgenomen onder een ander hoofdstuk.

De organisatie moet ervoor zorgen dat het team voor de voedselveiligheid beschikt over een combinatie van multidisciplinaire kennis en ervaring met het ontwikkelen en implementeren van het managementsysteem voor voedselveiligheid (met inbegrip van onder andere de producten, processen en uitrusting van de organisatie en gevaren voor de voedselveiligheid binnen het toepassingsgebied van het managementsysteem voor voedselveiligheid).

Registratie van opleidingen

De organisatie moet geschikte gedocumenteerde informatie als bewijs van competentie bijhouden.

Verificatie van opleidingen

De organisatie moet, indien van toepassing, acties ondernemen om de benodigde competentie te verwerven en de doeltreffendheid van de ondernomen acties evalueren. Toepasbare acties kunnen zijn: het voorzien in training van, het begeleiden van of het in een andere functie benoemen van medewerkers of het inhuren of contracteren van competente personen.

Geraadpleegde bronnen: BRC Global Standard for Food Safety versie 8, IFS Food versie 7, FSSC 22000 versie 5.1. Raadpleeg voor de exacte teksten en eisen de originele standaarden.

Tips om te voldoen aan de opleidingseisen

Zoveel opleidingseisen, maar waar begin je? Deze tips helpen je op weg.

 1. Aan welke voedselveiligheidsnormen moet je voldoen? Zet BRCGS, IFS en/of FSSC 22000 opleidingseisen voor jouw bedrijf op een rijtje.
 2. Maak een overzicht van de opleidingen die de afgelopen jaren al zijn gevolgd.
 3. Ga na welke opleidingen nog benodigd zijn en voor wie.
 4. Zorg voor een nauwe samenwerking tussen de afdeling HR en de afdeling kwaliteit. Samen moeten jullie tot een passend opleidingsplan komen om medewerkers voldoende te trainen én aan de BRCGS, IFS en FSSC 22000 eisen te voldoen.
 5. Maak gebruik van automatisering om eenvoudig het overzicht te krijgen en behouden, zoals een compleet online opleidingsplan.
 6. Train niet alleen de kennis van medewerkers, maar ook het gedrag. Dit draagt bij aan een goede voedselveiligheidscultuur binnen je bedrijf.
 7. Vraag advies aan een opleidingsorganisatie om je te helpen bij het opstellen van een passend opleidingsplan. Zo weet je zeker dat je aan alle opleidingseisen voldoet.

Je staat er niet alleen voor

Heb je hulp of advies nodig om tot een passend opleidingsplan te komen? Neem contact op en we helpen je bij iedere stap.

Auteur: Marlous van Drunen
Marketing & Communicatie
Webinar Listeria

Webinar Listeria

Aardbeien: nieuwe rassen

Aardbeien: nieuwe rassen

Externe audits: Hoe voorkom je tekortkomingen?

Externe audits: Hoe voorkom je tekortkomingen?