header oranje fruit en groenten

Data en goede interpretatie ervan essentieel voor duurzaam bodembeheer

Onlangs hadden we een interview met mevr. Dr. Judith van de Mortel bij de HAS Green Academy (voorheen HAS Hogeschool). Zij is één van de drie lectoren in Nederland die zich bezighouden met de bodem. Zij richt zich met het lectoraat vooral op het biologische aspect van de bodem: de interactie tussen plant en bodem, met de focus op het gebruiken van deze interactie om de bodem vitaler en duurzamer te maken. In dit interview zoomen we in op de visie omtrent duurzaam bodembeheer en de rol die Normec Foodcare hierbij kan spelen.

Een gezonde bodem

De aandacht voor het belang van een gezonde bodem groeit. Het ministerie van LNV heeft via Nationaal Programma Landbouwbodems (NPL) vastgelegd dat in 2030 alle landbouwbodems in Nederland duurzaam beheerd worden. Judith: ‘We moeten dus echt beter gaan nadenken over hoe we de bodem kwalitatief weer op orde kunnen krijgen. Bij een gezonde bodem draait het om de balans tussen drie aspecten: fysisch (structuur), chemisch (zoals pH-waarde en nutriënten) en biologisch (onder andere bacteriën en schimmels). Daarnaast zijn water en zuurstof in de bodem belangrijk voor een gezonde bodem.’

Het opzetten van goed bodembeheer is een traject van minimaal 5-10 jaar. Dat doe je echt voor de volgende generatie. Een belangrijke factor is de hoeveelheid organische stof en de samenstelling hiervan. Dat is de basis voor een gezonde bodem. Door organische materialen zoals mest, hout en maaisel terug te brengen naar het perceel, krijgt de bodem een betere structuur en komt er meer zuurstof in de grond. Als de bodem goed op orde is, heb je ook minder andere problemen. ‘Bij een goede natuurlijke bodemvruchtbaarheid is er minder kunstmest, water en grondbewerking nodig. Dit bespaart de aanvoer van eindige grondstoffen zoals kunstmest. Ook spoelen minder nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen naar het grond- en oppervlaktewater uit.’ Het belang van een gezonde bodem mag duidelijk zijn.

agro

Een lange adem én geld

Voor het creëren van een gezonde bodem heb je een lange adem én geld nodig. De aanpak verschilt per perceel en soms zelfs per vierkante meter. Wat je veel ziet, is dat er dan te weinig geïnvesteerd wordt om het goed aan te pakken. Puntmetingen worden eens in de vier jaar gedaan, ondanks dat dit gezien de technologische ontwikkelingen veel frequenter en dus nauwkeuriger gedaan kan worden. De hoge kosten vormen echter een belemmering.
Er zijn momenteel leveranciers van bodemsensoren die continue zaken als zuurstof en vochtigheid in de bodem kunnen meten. In het project Duurzaam Bodembeheer uitgevoerd door HAS in samenwerking met onder andere Normec Robalab is duidelijk geworden dat een ondernemer in twee jaar zijn perceel beter leert kennen aan de hand van sensoren en bodemanalyses. Je hebt dan inzicht in de knoppen waar je aan kunt draaien. Normec Foodcare kan met de aanwezige expertises bij Normec Groen Agro Control en Normec Robalab nadenken hoe de metingen op lange termijn goedkoper en dus toegankelijker gemaakt kunnen worden, zodat de kleinere ondernemer hier ook baat bij heeft.

Naar beter begrip van de data

Stap 1 is het structureel verzamelen van data, stap 2 is een goed begrip ervan en deze vertalen naar de juiste adviezen. Tenslotte is het de uitdaging dat de ondernemer hiernaar gaat handelen. De Europese regelgeving wordt strenger: waar minder mag, ziet men minder opbrengst. Hier liggen nog veel kansen voor verbetering van de bodem om de opbrengsten gelijk te houden. Daarnaast is veredeling en het aanpassen van gewassen nog een optie. Een onderwerp waar nog veel over te leren valt.

Op weg in de transitie

In de toekomst zal landbouw en natuur meer en meer met elkaar verbonden zijn. Diensten, analyses, audits en inspecties zullen steeds integraler worden. Daarbij zal ook het borgingssysteem aangepast moeten worden, door een onafhankelijke partij. Vervolgens kan het naar de commerciële partijen. Al met al hebben we al veel inzicht in wat en hoe we naar een duurzaam bodembeheer kunnen transformeren, het is nu zaak om het te organiseren en te doen, zo sluit Judith af.

Strengere normen voor acrylamide op komst 

Sinds april 2018 heeft de EU regelgeving voor het beperken van het gehalte acrylamide in levensmiddelen zoals frites, chips, crackers, brood, ontbijtgranen, koffie en babyvoeding. Aanvullend heeft de Europese Commissie in 2019 in een aanbeveling autoriteiten opgeroepen het acrylamide gehalte te monitoren. Er wordt gewerkt aan nieuwe wetgeving. Wat te verwachten? 

Evaluatie van de richtwaarden 

Voor acrylamide zijn geen maximumgehalten vastgelegd in wetgeving. In Verordening (EU) 2017/2158  staan wel richtwaarden en voorschriften hoe producenten een zo laag mogelijk gehalte acrylamide kunnen bereiken. De bijbehorende guidance geeft een nadere uitleg over de te nemen maatregelen die de vorming van acrylamide tegen gaan en voor welke producten en producenten de verordening van toepassing is.  

Aan de hand van een aanbeveling in 2019 (Aanbeveling (EU) 2019/1888) zijn autoriteiten diverse levensmiddelen gaan analyseren op het acrylamide gehalten, omdat er onvoldoende gegevens waren over het gehalte in diverse levensmiddelen. Mede op basis van deze gegevens zijn in juni 2021 niet alleen nieuwe richtwaarden, maar ook maximum gehalten voorgesteld voor de producten benoemd in verordening. De voorgestelde richtwaarden zijn strenger of gelijk gebleven aan de  huidige richtwaarden en zijn samen met de maximumgehalten te vinden in deze tabel. Bovendien zijn nieuwe producten waarvoor richtwaarden moeten gaan gelden toegevoegd, zoals cacaopoeder, zwarte olijven, rösti en andere gefrituurde aardappelproducten en chips gebaseerd op fruit en groenten.  

Status 

Meningen over het (deels) aanscherpen van de richtwaarden en het instellen van maximale limieten verschillen. Waar FoodDrinkEurope (vertegenwoordiger van producenten) bijvoorbeeld maximale limieten niet nodig vindt, vindt de non-gouvermentele organisatie SAFE (Safe Food Advocacy Europe, vertegenwoordiger van onder andere consumentenorganisaties) de huidige regelgeving niet ver genoeg gaan.  

Ook de lidstaten van de EU zijn het nog niet met elkaar eens, blijkt uit de notulen van het Regulier overleg Warenwet (ROW) d.d. 28 juni 2022. In november staat acrylamide weer op de agenda van het ROW.  

Vooralsnog is in 2022 geen nieuwe regelgeving over acrylamide te verwachten, maar mogelijk lukt het de EU-lidstaten in 2023 overeenstemming te bereiken en een verordening op te stellen. Producenten van producten waarin acrylamide gevormd wordt, doen er goed aan rekening te houden met strengere richtwaarden, richtwaarden voor meer soorten producten en mogelijk maximale limieten voor acrylamide in de toekomst.  

Normec Foodcare neemt Franse Abiolab over

Per 1 oktober jl. maakt Abiolab deel uit van Normec Foodcare.

Abiolab heeft zijn klanten in de publieke en private sector. Het hoofdkantoor is gevestigd in Montbonnot-Saint-Martin (bij Grenoble). Daarnaast exploiteert Abiolab 4 laboratoria in heel Frankrijk en heeft het een hub in Zwitserland. Deze hub wordt alleen gebruikt voor verkoop (met daadwerkelijke tests die worden uitgevoerd in de laboratoria in Frankrijk). Ook worden enkele auditdiensten uitgevoerd.

Abiolab heeft 100 medewerkers, waarvan 75 in Montbonnot-Saint-Martin. Het hoofdlaboratorium richt zich op 3 verschillende categorieën: Food, Milieu (water en lucht) en Gezondheidszorg. De andere drie laboratoria richten zich uitsluitend op het testen van water en zijn alleen verantwoordelijk voor de operationele activiteiten van het testen.

Voor meer informatie ga naar https://www.abiolab.fr

Met Abiolab zet Normec Foodcare de eerste stap in Frankrijk.

Zo voorkom je een Listeria uitbraak

Het eten van voedsel met de bacterie Listeria monocytogenes kan leiden tot een voedselinfectie met ernstige gevolgen. Als je werkt met voedingsmiddelen wil je er dan ook alles aan doen om een besmetting te voorkomen. Hoe je dit doet? Dat vertelt Aldo Evers, onze Senior technisch specialist. We stelden vier vragen aan Aldo over Listeriabeheersing. 

Waarom moet je goed op de hoogte zijn van Listeria?

In 2021 vonden in Nederland zes publieke recalls plaats vanwege Listeria monocytogenes. En ook in 2022 hebben alweer de nodige recalls het nieuws gehaald. Aldo legt uit: “Dat betekent dat diverse malen producten in de winkel hebben gelegen waar consumenten binnen de houdbaarheidstermijn (ernstig) ziek van konden worden. Dat alleen al moet een reden zijn om beheersing van Listeria hoog op de agenda te hebben staan binnen je voedingsmiddelenbedrijf.”

Listeria is naast een volksgezondheidsrisico ook een bedrijfsrisico geworden. Aldo vult aan: “Denk hierbij aan hoge kosten ten gevolge van recalls, maar ook aan aansprakelijkheid na ziekte of overlijden van consumenten ten gevolge van het eten van besmet voedsel. Het is daarom van groot belang dat binnen het bedrijf begrepen wordt waar Listeria vandaan komt. Ook moet je snappen hoe wet- en regelgeving in elkaar steekt en hoe de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) hiernaar kijkt. En hoe je modelling en challengetesten toepast om voorspellingen te doen over Listeria monocytogenes en de risico’s voor je bedrijf.”

Voor welke bedrijven is Listeriabeheersing van belang?

“Beheersing van Listeria is in feite voor ieder bedrijf dan met voedingsmiddelen werkt van belang. Maar extra aandacht voor Listeria is noodzakelijk in bedrijven die ready-to-eat producten produceren of verhandelen en/of producten die in categorie 1.1, 1.2 of 1.3 van Verordening (EG) Nr. 2073/2005 vallen”, legt Aldo uit. In de Verordening worden onder de genoemde paragrafen de volgende producten weergegeven:

 • 1 Kant-en-klare zuigelingenvoeding en kant-en-klare voeding voor medisch gebruik
 • 2 Kant-en-klare levensmiddelen die als voedingsbodem voor L. monocytogenes kunnen dienen
 • 3 Kant-en-klare levensmiddelen die niet als voedingsbodem voor L. monocytogenes kunnen dienen
listeria

Welke kennis is noodzakelijk voor Listeriabeheersing?

Om besmettingen en uitgroei van Listeria monocytogenes binnen je bedrijf te voorkomen, moet je goed geïnformeerd zijn en de juiste stappen kennen. Aldo vertelt hierover: “Je moet kennis hebben van bestaande wet- en regelgeving en hoe je deze moet lezen en interpreteren. Ook is het van belang dat je weet hoe je een Listeria studie uitvoert en dat je inzicht hebt in de rol van modellen en challengetesten, het gebruikt van data, verschillende analyses en voedselbemonstering. Met moderne DNA technieken is bovendien te achterhalen waar Listeria mogelijk vandaan komt. En als je van dit alles op de hoogte bent, is het ook goed om te weten wat de zienswijze van de NVWA is met betrekking tot Listeria monocytogenes.” Voor Listeriabeheersing binnen je bedrijf is dus veel kennis en ervaring benodigd. Aldo vult aan: “Omdat we weten hoe fout het kan gaan en hoe groot de gevolgen zijn, vinden we het belangrijk om verantwoordelijken in de food sector van de juiste kennis en praktijkervaring te voorzien. Dit realiseren we tijdens de tweedaagse Masterclass Listeria van Wageningen University & Research, in samenwerking met Normec Foodcare.”

Hoe weet je welke acties nodig zijn binnen jouw bedrijf?

“Ieder bedrijf is anders en elke situatie vraagt om een andere wijze van beheersing. Door diverse praktijkvoorbeelden en -oplossingen te leren kennen en daadwerkelijk aan de slag te gaan met je eigen bedrijfsprocessen, begrijp je steeds beter welke acties nodig zijn binnen je bedrijf. Tijdens de Masterclass delen sprekers uit de voedingsmiddelensector hun praktijkervaringen. Hiermee geven zij inzicht in hoe binnen het bedrijf omgegaan is met diverse Listeria vraagstukken. Vervolgens wordt tijdens een praktische workshop de opgedane kennis ook echt in de praktijk gebracht. Na afloop ben je in staat om zelf te bepalen wat de risicovolle producten en processen binnen je bedrijf zijn en hoe je hier een beheersplan voor maakt en implementeert”, sluit Aldo af.

Volg de Masterclass Listeria en voorkom risico’s

‘Zero risk’ bestaat niet, maar je kunt de kans op een Listeria-uitbraak wel degelijk verkleinen. Door goed op de hoogte te zijn van de maatregelen die je kunt nemen en te weten hoe je moet handelen bij een besmetting, verklein je de kans op een uitbraak aanzienlijk. Voorkom risico’s en meld je aan voor de Masterclass Listeria op 15 en 16 november. Als klant van Normec Foodcare ontvang je bovendien nu € 150,- korting op de Masterclass Listeria. Vermeld de code NORMEC-LIS-22 bij de opmerkingen op het inschrijfformulier.

Schrijf je in

Whitepaper Validatie en verificatie

Een up-to-date kwaliteitssysteem is essentieel om goed en veilig voedsel te produceren en te voldoen aan de verwachtingen van de klant. Maar hoe weet je of het kwaliteitssysteem van je bedrijf up-to-date is? Het antwoord op deze vraag lijkt eenvoudig, namelijk door het uitvoeren van validaties en verificaties. Veelgebruikte termen die in de praktijk helaas regelmatig vragen oproepen. Hoogste tijd om duidelijkheid te scheppen.

Onze experts van het Normec Foodcare Kenniscentrum leggen in deze whitepaper uit hoe het zit. Ontdek:

 • De verschillen tussen validatie en verificatie
 • Wat het belang is van beide processen
 • Een stappenplan voor het uitvoeren van validaties en verificaties
 • Hoe je een op risico gebaseerde planning opstelt
 • Hoe validatie en verificatie bijdragen aan continue verbetering binnen de organisatie

Download whitepaper Validatie en verificatie

Laat je gegevens achter en download direct de whitepaper.

Noodzakelijke processen voor een goed en veilig product

De termen validatie en verificatie worden in de praktijk veel door elkaar gebruikt voor diverse controle processen. Hoewel de methodes die in beide gevallen gebruikt worden gelijkwaardig kunnen zijn, bestaan er essentiële verschillen als het gaat om het doel en de timing. Beide processen maken deel uit van een effectief kwaliteitssysteem. En dat zorgt er weer voor dat de processen binnen een bedrijf optimaal werken én dat aan de klantverwachtingen wordt voldaan.

Download whitepaper Validatie en verificatie

Laat je gegevens achter en download direct de whitepaper

Downloaden

QC One is vanaf nu Normec QC One

Per 1 oktober jl. maakt Abiolab deel uit van Normec Foodcare.

Abiolab heeft zijn klanten in de publieke en private sector. Het hoofdkantoor is gevestigd in Montbonnot-Saint-Martin (bij Grenoble). Daarnaast exploiteert Abiolab 4 laboratoria in heel Frankrijk en heeft het een hub in Zwitserland. Deze hub wordt alleen gebruikt voor verkoop (met daadwerkelijke tests die worden uitgevoerd in de laboratoria in Frankrijk). Ook worden enkele auditdiensten uitgevoerd.

Abiolab heeft 100 medewerkers, waarvan 75 in Montbonnot-Saint-Martin. Het hoofdlaboratorium richt zich op 3 verschillende categorieën: Food, Milieu (water en lucht) en Gezondheidszorg. De andere drie laboratoria richten zich uitsluitend op het testen van water en zijn alleen verantwoordelijk voor de operationele activiteiten van het testen.

Voor meer informatie ga naar https://www.abiolab.fr

Met Abiolab zet Normec Foodcare de eerste stap in Frankrijk.

Bij Normec Foodcare gaan we tot de bodem

De bodem is de basis waar alles begint. Of het nu gaat om fruit, aardappelen, groente, eieren, melk of vlees: al deze producten hebben een goede bodem nodig om direct of indirect gezond en lekker voedsel te kunnen produceren. De teler is daarom zuinig op de kwaliteit en de samenstelling van de bodem en wil hier de juiste informatie over hebben. Want op basis van de juiste informatie over de nutriënten, de samenstelling en het bodemleven stuur je als teler op hoe je de bodem gaat bewerken en bemesten en welk gewas het beste past. Normec Foodcare helpt je met diverse agrarische bodemonderzoeken.

De agrarische laboratoria van Normec Foodcare – Normec Robalab, Normec Dumea en Normec Groen Agro Control – hebben gezamenlijk veel ervaring en expertise in huis om de teler te voorzien van die informatie waarmee hij het optimale rendement uit de bodem kan halen. Zo helpen we je met diverse bodemonderzoeken:

 1. Routinematig teeltafhankelijk kwantitatief agrarisch bodemonderzoek
 2. Teeltonafhankelijk periodiek kwalitatief agrarisch bodemonderzoek
 3. Agrarisch bodemonderzoek in relatie tot klimaat

Routinematig teeltafhankelijk kwantitatief agrarisch bodemonderzoek

Deze onderzoeken omvatten de bemestingsonderzoeken, al dan niet wettelijk voorgeschreven (zoals derogatie en fosfaatdifferentiatie), en de nematodenonderzoeken. Met bemestingsonderzoek van de bodem geven we per teelt aan welke nutriënten en in welke mate deze nutriënten beschikbaar zijn voor de plant en indien nodig aangevuld moeten worden om tot een optimaal teeltresultaat te komen. Met de nematodenanalyses geven we per teelt aan welke en in welke mate nematoden aanwezig zijn in de bodem en of dit past bij het gewas dat geteeld gaat worden. Meer informatie over aaltjesonderzoek is te vinden op onze website.

Teeltonafhankelijk periodiek kwalitatief agrarisch bodemonderzoek

Deze onderzoeken geven informatie over de conditie van de bodem. De conditie of vruchtbaarheid van de bodem wordt bepaald door een aantal factoren op het gebied van de fysische samenstelling van de bodem, het microbiologisch leven in de bodem en de hoedanigheid van de aanwezige nutriënten in de bodem. Door de samenwerking hebben wij onze kennis over deze onderzoeken uitgebreid. Bodemanalyses geven niet alleen veel informatie over de conditie van de bodem, maar er wordt ook een duidelijk advies gegeven hoe de bodem in conditie te brengen en/of te behouden.

Nieuw: agrarisch bodemonderzoek in relatie tot klimaat

Klimaatverandering en klimaatadaptatie zijn thema’s die een steeds grotere impact hebben op onze bodem. Droogte en neerslag zorgen ervoor dat het belangrijk is dat de bodem zoveel mogelijk water kan bufferen. Door het toenemend verbod op het gebruik van bestrijdingsmiddelen is het daarnaast belangrijk dat de bodem ervoor zorgt dat de plant voldoende weerbaar is. Of dat de bodem zoveel mogelijk koolstof vast kan leggen en vast kan houden waarmee CO2-emissies worden gereduceerd.

Met de juiste analyses kan de teler inspelen op de nieuwe vraagstellingen die op hem afkomen en hiermee aantonen dat hij op de juiste wijze met zijn bodem omgaat.

Wij helpen je een kwalitatief hoogstaand product te leveren

Met onze analysediensten bieden we een totaalpakket aan kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeken, zowel gericht op de cyclus van teelt naar teelt als gericht op de conditie van de bodem die teeltonafhankelijk is. Daarbij investeert Normec Foodcare volop in nieuwe ontwikkelingen zodat wij onze klanten niet alleen vandaag, maar ook morgen van de juiste informatie kunnen voorzien waarmee zij een optimaal rendement kunnen behalen.

Groen Agro Control is vanaf nu Normec Groen Agro Control

Per 1 oktober jl. maakt Abiolab deel uit van Normec Foodcare.

Abiolab heeft zijn klanten in de publieke en private sector. Het hoofdkantoor is gevestigd in Montbonnot-Saint-Martin (bij Grenoble). Daarnaast exploiteert Abiolab 4 laboratoria in heel Frankrijk en heeft het een hub in Zwitserland. Deze hub wordt alleen gebruikt voor verkoop (met daadwerkelijke tests die worden uitgevoerd in de laboratoria in Frankrijk). Ook worden enkele auditdiensten uitgevoerd.

Abiolab heeft 100 medewerkers, waarvan 75 in Montbonnot-Saint-Martin. Het hoofdlaboratorium richt zich op 3 verschillende categorieën: Food, Milieu (water en lucht) en Gezondheidszorg. De andere drie laboratoria richten zich uitsluitend op het testen van water en zijn alleen verantwoordelijk voor de operationele activiteiten van het testen.

Voor meer informatie ga naar https://www.abiolab.fr

Met Abiolab zet Normec Foodcare de eerste stap in Frankrijk.

Normec Foodcare wint de Klantbeleving Award 2022 

Per 1 oktober jl. maakt Abiolab deel uit van Normec Foodcare.

Abiolab heeft zijn klanten in de publieke en private sector. Het hoofdkantoor is gevestigd in Montbonnot-Saint-Martin (bij Grenoble). Daarnaast exploiteert Abiolab 4 laboratoria in heel Frankrijk en heeft het een hub in Zwitserland. Deze hub wordt alleen gebruikt voor verkoop (met daadwerkelijke tests die worden uitgevoerd in de laboratoria in Frankrijk). Ook worden enkele auditdiensten uitgevoerd.

Abiolab heeft 100 medewerkers, waarvan 75 in Montbonnot-Saint-Martin. Het hoofdlaboratorium richt zich op 3 verschillende categorieën: Food, Milieu (water en lucht) en Gezondheidszorg. De andere drie laboratoria richten zich uitsluitend op het testen van water en zijn alleen verantwoordelijk voor de operationele activiteiten van het testen.

Voor meer informatie ga naar https://www.abiolab.fr

Met Abiolab zet Normec Foodcare de eerste stap in Frankrijk.

5 onverwachte besmettingsbronnen binnen je productielocatie

Het is belangrijk om binnen je bedrijf de hygiëne op orde te hebben. Daarom doe je er waarschijnlijk alles aan om de hygiëne te borgen: je hebt goede schoonmaakprocedures, personeel is goed getraind, op papier klopt de routing en tóch heb je ineens een onverwachte kruisbesmetting. In een eerdere blog vertelden we al eens wat kruisbesmetting is en hoe je het voorkomt. In deze blog lees je met welke 5 onverwachte besmettingsbronnen je rekening moet houden binnen je productielocatie. En wat kun je doen om besmettingen via deze bronnen te voorkomen?

1. Grondstoffen

Grondstoffen kunnen altijd een besmettingsbron zijn. Met name bedrijven die werken met verse grondstoffen lopen een groter risico. Bijvoorbeeld kratten met prei of uien die op het land hebben gestaan en zo de productieafdeling in worden gereden. Hoewel versleping van buiten naar binnen onvermijdelijk is, kun je het risico op besmetting verkleinen. Denk aan overpakken van producten naar schonere kratten en een aparte voorbehandelingsruimte.

Let bij grondstoffen ook op de buitenzijde van de verpakkingen. Verpakkingen komen bij de leverancier of transporteur al met van alles in aanraking en kunnen dus besmet zijn. Maak van tevoren afspraken over de specificaties en controleer ook zelf regelmatig of volgens specificatie wordt geleverd. Ook bij wisseling van leverancier moet aan dezelfde of betere specificaties worden voldaan.

Tip: maak gebruik van duidelijke ontvangstcontrole registraties, zoals via onze online registratie app.

header digitale registraties

2. Looproutes

Kijk bij looproutes eens naar mogelijke short cuts (verkorte looproutes) die tijdens drukte toch snel even worden gebruikt. Zo kan de deur vanuit de directiekamer toegang geven tot de productieruimte zonder dat je langs een hygiënesluis moet. Observeer looproutes van mensen en bekijk waar mogelijke uitdagingen liggen.

3. Routing

Net zo belangrijk als de looproutes is de stroom van goederen door je bedrijf. Beantwoord onderstaande vragen:

 • Vindt er ergens kruiscontaminatie plaats tussen rauwe en bereide goederen?
 • Waar gaan bereide producten of halffabricaten heen als er een storing is aan een machine? Waar kunnen deze producten veilig worden weg gezet zonder dat er een mogelijkheid is op kruiscontaminatie?
 • Wat gebeurt er bij grote volumes en acties? Is de routing dan nog steeds logisch en zonder kruisbesmetting?

Overleg ruim van tevoren met sales en productie over tijdelijke grote pieken en welke acties je moet ondernemen om een veilig product te kunnen garanderen.

4. Medewerkers

Hoe goed een voedselveiligheidssysteem ook is, het valt of staat met de mensen die de instructies en procedures moeten opvolgen. Als medewerkers begrijpen waarom ze iets moeten doen, volgen ze de regels eerder op dan wanneer ze iets ‘moeten’. Organiseer, ook voor tijdelijke medewerkers, een goede training waarin je uitlegt waarom iets moet. E-learning is bijvoorbeeld uitermate geschikt om de kennis van medewerkers snel en flexibel bij te spijkeren. Zo train je uitzendkrachten al voordat ze het bedrijf betreden. Bekijk ons E-learning aanbod. Wil je het gedrag van medewerkers trainen? Kies dan voor een klassikale training of blended opleidingstraject.

Besteed extra aandacht aan mensen die net zijn begonnen binnen je bedrijf of wegens drukte even bijspringen op een andere afdeling. Zij kennen de ‘regels’ misschien wat minder goed en kunnen een helpende hand goed gebruiken.

Daarnaast zorgt een goede Food Safety Culture ervoor dat medewerkers op de werkvloer zelf al mogelijke knelpunten gaan aangeven. Ze zien jou als uitvoerder voor het oplossen van hun probleem in plaats van als politieman/-vrouw.

Tip: waarom is een sterke voedselveiligheidscultuur belangrijk en wat komt erbij kijken? In de whitepaper Food Safety Culture beschrijven we stap voor stap hoe je een sterke voedselveiligheidscultuur binnen jouw organisatie ontwikkelt.

Whitepaper Food Safety Culture

Lees hoe je een sterke voedselveiligheidscultuur binnen jouw organisatie ontwikkelt

Download de whitepaper
Food safety culture

5. Machines

Sommige plaatsen in – voornamelijk oudere – machines zijn moeilijk schoon te maken. Denk aan een kraantje om een monster af te tappen. Dit is vaak een korte loze leiding die alleen wordt gebruikt als een monster wordt getapt. Vuil en biofilm kan zich hier ophopen en elke keer de machine opnieuw besmetten. Let ook op de pakringen die slangen of machines aan elkaar koppelen. Deze zijn gemaakt van poreus materiaal waar zich in de holtes zeer makkelijk bacteriën kunnen ophopen. Wanneer de machines aan elkaar worden gekoppeld, ontstaat druk op het materiaal. Hierdoor worden bacteriën naar buiten geduwd en wordt de schone lijn besmet. Regelmatig desinfecteren en tijdig vervangen van onderdelen is dus van groot belang.

Laat je goed informeren

Een goede schoonmaakcontrole is essentieel om voedselveilig te produceren. Onvoldoende schoonmaak kan grote gevolgen hebben, zoals een gevaar voor de volksgezondheid en een recall. Onze Quality Assurance adviseurs helpen je hier graag bij. Laat onderzoeken, zoals microbiologisch onderzoek, uitvoeren door een geaccrediteerd laboratorium. Controleer daarnaast regelmatig of de regels binnen het bedrijf juist worden nageleefd. Door het uitvoeren van digitale inspecties heb je op ieder moment inzicht in de probleempunten binnen je bedrijf. Neem contact met ons op en we helpen je bij iedere stap.