Q-DNA

De beheersing en bewaking van de Food Safety Culture staat meer dan ooit bovenaan de agenda van de voedingsbedrijven. Q-DNA, een innovatieproject dat we in samenwerking met UGent en Flanders’ FOOD uitvoeren,  tilt de beheersing van voedselveiligheid in de voedingsindustrie naar een hoger niveau. Dankzij Q-DNA kunnen we de Food Safety Culture binnen een bedrijf op een concrete en wetenschappelijk onderbouwde manier gaan meten en tastbaar maken. Op basis hiervan kunnen daarna de nodige stappen worden ondernomen om deze FSC te gaan verbeteren en optimaliseren. Op deze manier kan de organisatie een sterke FSC ontwikkelen die wordt uitgedragen doorheen de hele organisatie, van CEO tot magazijnier.

Binnen Q-DNA onderscheiden we 3 stappen. Deze zullen we verder uitgebreider toelichten.

  1. Onderzoek
  2. Data integratie & GAP analyse
  3. Verbeteringsstrategieën

Onderzoek

Starten doen we met het onderzoek. Hierbij gaan we zowel op organisatorisch als op persoonlijk vlak onderzoeken hoe het staat met de Food Safety Culture binnen een organisatie. We doen dit aan de hand van verschillende, wetenschappelijk onderbouwde vragenlijsten, on-site data verzameling en gesprekken met het management. Belangrijk is om ervoor te zorgen dat alle lagen van de organisatie betrokken zijn bij dit proces.

Op basis van de verkregen antwoorden (waar we telkens een cijferwaarde aan toekennen) krijgen we een globaal overzicht van hoe de Food Safety Culture is geïntegreerd in de gehele organisatie. We kunnen dan ook duidelijk zien waar de nodige verbeterpunten zich bevinden.

q-dna, food safety culture

Data integratie + GAP analyse

De tweede stap is het integreren van deze data en het opstellen van een GAP analyse. Zoals in de vorige stap al aangegeven krijgen we dankzij het onderzoek een duidelijk beeld van de status van de Food Safety Culture binnen de organisatie. Deze data kunnen we dan gaan gebruiken om te bepalen waar de verbeterpunten liggen. Aan de hand van een GAP analyse gaan we dan bekijken wat de status nu is en waar we in de toekomst naartoe willen.

De GAP analyse zorgt ervoor dat we een duidelijk zicht hebben op de stappen die we moeten ondernemen om tot het wenselijke niveau van Food Safety Culture te geraken.

Verbeteringsstrategieën

Volgend op de vorige stap komen we bij de laatste fase, het bepalen en implementeren van verbeteringsstrategieën. In deze stap gaan we echt bepalen welke stappen er gezet gaan worden om de Food Safety Culture binnen de organisatie te verbeteren. Dit is zoals reeds uitgelegd afhankelijk van het onderzoek (mogelijke pijnpunten) en de GAP analyse (waar we de huidige toestand toetsen aan de wenselijke toestand). Het succes van deze strategieën staat en valt met de ondersteuning van de hele organisatie. Van management tot medewerker zijn verantwoordelijk om de nodige verbeteringen uit te voeren en de strategieën om te zetten in werkelijke verbeteringen.

Uiteraard is het dan ook mogelijk om na verloop van tijd de cyclus terug te doorlopen om te onderzoeken of de Food Safety Culture is verbeterd en of de strategieën goed zijn toegepast en ingeburgerd.