Hoe controleer je of er goed is schoongemaakt?

Een goede reiniging en desinfectie is essentieel voor het leveren van goede en veilige food producten. U wil natuurlijk dat de productielijn voor de productie van voedingsmiddelen vrij is van microbiologische en fysische besmettingen en allergenen. Het controleren van de reiniging en desinfectie is dan ook een belangrijke verificatiestap. In onderstaande blog geven we u tips om de schoonmaakcontrole in uw food bedrijf goed uit te voeren.

Optische controle

De eerste stap die u uitvoert om te controleren of goed is gereinigd is altijd optisch, oftewel gewoon goed kijken. Ziet u op bepaalde plekken nog vuil of een aanslag dan weet u dat hier niet gereinigd is. Verder onderzoek heeft dan eigenlijk geen zin meer want u weet al dat hier iets niet goed is gegaan. Laat hier dan ook direct actie op onder nemen.

Microbiologische schoonmaakcontrole

Als alles optisch schoon is, wil u ook verifiëren dat het écht schoon is én dat er gedesinfecteerd is. Hiervoor zijn verschillende mogelijkheden, waarbij elke mogelijkheid zijn voor- en nadelen heeft. Welke optie u gebruikt, hangt af van de situatie van het bedrijf en wat voor u in deze situatie het beste werkt. We sommen enkele mogelijkheden voor u op.

interne-audits

Contactafdrukken met Rodac afdrukplaatjes

Rodac afdrukplaatsjes zijn ronde afdrukschaaltjes. Deze kunnen worden gevuld met een medium naar keuze. Meestal is dit PCA (Plate Count Agar) voor het onderzoek naar het algemeen kiemgetal of VRBGA (Violet Red Bile Glucose Agar) voor het onderzoek naar Enterobacteriaceae. De afdrukjes zijn eenvoudig te nemen. U drukt kort op het te onderzoeken oppervlak en u bent klaar. Let wel op dat de PCA plaatjes drie dagen bij 30 °C bebroed moeten worden en de VRBGA 24 uur bij 37 °C. U kan deze waarden niet door elkaar gebruiken, omdat u dan twee verschillende dingen met elkaar vergelijkt.

De voordelen van deze afdrukplaatjes zijn dat deze relatief goedkoop zijn. U kan de plaatjes eventueel zelf bebroeden en tellen. De nadelen zijn dat de deksels los zitten en dat u dus moet uitkijken dat deze niet los gaan tijdens het vervoer. Daarnaast zijn de plaatjes alleen geschikt voor vlakke oppervlakken.

Contactafdrukken met Hygiecults

Hygiecults zijn eigenlijk luxe Rodacs, welke in een plastic koker zitten. Beide kanten van de hygiecult zijn te gebruiken. Let wel op dat het gezien de verschillen in temperatuur voor het bebroeden niet is aan te raden om hygiecults te nemen met daarop twee verschillende media. Let ook op dat de oppervlakte van de hygiecult groter is dan van een Rodac en dat u deze waarden daarom niet met elkaar kunt vergelijken.

Het voordeel van de Hygiecults is dat deze robuust zijn en makkelijk mee te nemen. Ook kan u de resultaten goed zelf beoordelen. Nadelen zijn dat de afdrukken een stuk duurder zijn dan Rodacs. Daarnaast zijn ze evenals de Rodacs alleen geschikt voor vlakke oppervlakken.

Oppervlakte schoonmaakcontrole met swabs

Swabs zijn een soort steriele wattenstaafjes. Vaak zitten deze wattenstaafjes in een vloeistof of gel, waardoor de bacteriën beschermd zijn tegen grote schokken tijdens transport. Belangrijk is wel om de reguliere swabs na het nemen koel te bewaren. Er zijn swabs voor algemene parameters, zoals PFZ swabs (Peptone Physiological Salt Solution). Uit de PFZ swab kunnen onderzoeken zoals algemeen kiemgetal, Enterobacteriaceae en gisten worden gehaald. Er zijn ook specieke swabs voor Salmonella, zoals BPW (Buffered Pepton Water) en voor Listeria (swabs met ½ Fraser). Deze swabs kunnen alleen voor het specifieke organisme worden ingezet.

 

De voordelen van swabs zijn dat u meerdere analyses uit één swab kunt halen in het geval van de PFZ swabs. Ook zijn swabs goed te gebruiken voor niet vlakke oppervlakten. Nadelen van swabs zijn dat u altijd een laboratorium nodig hebt voor onderzoek. Daarnaast duren de onderzoeken wat langer.

ATP swabs

Swabs voor ATP (een stof aanwezig in levende cellen) metingen zijn ook een soort wattenstaafjes. In plaats van ze naar het laboratorium te sturen kan je deze direct in een meter stoppen en komt er een uitslag uit. Hierdoor weet je direct of er goed is gereinigd en gedesinfecteerd.

Het voordeel van een ATP meting is dat je direct het resultaat kunt aflezen. Bovendien zijn ze eenvoudig in gebruik. Het nadeel is dat je een ijklijn moet maken om de resultaten te kunnen interpreteren. Swabs zijn daarnaast relatief duur en niet onderling uitwisselbaar qua merk en type.

Eiwit swabs

Swabs voor eiwitmetingen werken eigenlijk hetzelfde als swabs voor ATP. U neemt de swabs en kan ze direct middels een meter aflezen. Het verschil met de ATP meter is dat eiwit een maat is voor vervuiling, terwijl ATP meer een indicatie is voor het aantal micro-organismen.

De voor- en nadelen voor de eiwit swabs zijn gelijk aan de voor- en nadelen voor de ATP swabs.

laboratorium pcr methode

Welke schoonmaakcontrole methode moet ik kiezen?

De soort schoonmaakcontrole die u kiest, is afhankelijk van welke voor- en nadelen voor uw bedrijf het zwaarste wegen. Heeft u een keuze gemaakt? Neem dan de controles op in het monsternameschema in uw kwaliteitshandboek. Benoem de frequentie, het type onderzoek en ook welke oppervlakken en ruimten bemonsterd worden. Houd ook altijd ruimte vrij, zodat u op onverwachte momenten en oppervlakken monsters kunt nemen. Zo heeft u altijd de ruimte om de oppervlakken waar u aan twijfelt alsnog te bemonsteren.

Bij kiezen van de te gebruiken methode(s) dient u ermee rekening te houden dat analyses op parameters uit wet- en regelgeving steeds door een geaccrediteerd laboratorium dienen te gebeuren. In sommige gevallen wordt ook door de wetgeving opgelegd welke methode dient gebruikt te worden bv. in geval omgevingsanalyses in slachthuizen en uitsnijderijen. In deze gevallen zijn dus ATP/eiwit controles niet geschikt.

Moment van schoonmaakcontrole en actie bij afwijking

Bedenk daarnaast goed op welk moment u de onderzoeken gaat nemen. Monstername direct na reiniging en desinfectie geeft een ander resultaat dan ‘s ochtends voor aanvang van de werkzaamheden. Leg ook vast welke acties u moet ondernemen bij afwijking. Bij grote afwijkingen is herziening van het schoonmaakplan bijna onafwendbaar. Betrek ook het personeel aan de lijn bij het nemen van de monsters. Wie weet hebben zij wel een punt wat vaak vergeten wordt bij de schoonmaak.

Laat je goed informeren

Een goede schoonmaakcontrole is essentieel om voedselveilig te produceren. Onvoldoende schoonmaak kan grote gevolgen hebben, zoals een recall. Zorg daarom dat je de juiste methoden en materialen gebruikt. Laat je vooraf goed informeren en maak een passend monsternameplan. Onze Quality Assurance adviseurs helpen je hier graag bij. Laat onderzoeken uitvoeren door een geaccrediteerd laboratorium . Neem contact met ons op en we helpen je bij iedere stap.

Cargo Surveys en Claiminspecties

Groente en fruit dat in de winkel ligt, heeft vaak al een lange weg afgelegd. Verkeerde vervoerscondities tijdens de reis leiden vaak tot een minder vers of zelfs onverkoopbaar product. Met onze gespecialiseerde kennis van groente en fruit staan wij jouw bedrijf bij om schades aan groente en fruit te voorkomen en beperken.

Wereldwijd onderzoek van incidenten

Incidenten als temperatuurproblemen of verkeerde vervoerscondities komen helaas geregeld voor. Om de schade te beperken is het van belang om in dergelijke situaties snel en juist te handelen. Onze surveyors verzorgen de controle en verwerken de bevindingen in een rapport voorzien van gedetailleerde informatie en fotomateriaal. Het rapport voldoet aan alle internationale normen. Ons internationale netwerk is groot en onze specialisten reizen op verzoek naar het buitenland.

Cargo surveys en Claiminspecties met Normec Foodcare

 • Rapportage binnen 2 tot 12 uur
 • Centraal beheer van rapportages en documentatie
 • Inzet AGF-specialisten met veel kennis

Geconfronteerd met beschadigde lading vervoerd over zee, door de lucht of over de weg?

OscarKleppers

Neem contact op met onze Director Normec Maas Goodacre Oscar Kleppers

Neem contact op
OscarKleppers

Meer over dit onderwerp?

Neem contact op met onze Director Normec Maas Goodacre Oscar Kleppers.

Neem contact op

Nieuwe Verordening contaminanten: wat zijn de wijzigingen?

De Europese Commissie heeft de verordening inzake maximumgehalten aan bepaalde verontreinigingen in levensmiddelen (Verordening (EG) nr. 1881/2006) vervangen door een nieuwe verordening (Verordening (EU) 2023/915 van de Commissie van 25 april 2023) die vanaf 25 mei 2023 in werking treedt. Omdat het een verordening is, is deze direct van toepassing in alle lidstaten. Wat zijn de wijzigingen?

Verordening (EG) nr. 1881/2006 van de Commissie is in het verleden vaak en ingrijpend gewijzigd, zodat de Commissie ermee instemde deze te vervangen, aangezien er nieuwe wijzigingen moesten worden aangebracht.

Wat zijn contaminanten?

Contaminanten zijn stoffen die niet opzettelijk aan voedsel zijn toegevoegd. Deze stoffen kunnen in levensmiddelen aanwezig zijn als gevolg van de verschillende stadia van de productie, de verpakking en de logistiek. Ze kunnen ook het gevolg zijn van milieuverontreiniging. Aangezien verontreiniging over het algemeen een negatief effect heeft op de kwaliteit van levensmiddelen en een risico voor de menselijke gezondheid kan inhouden, heeft de EU maatregelen genomen om verontreinigingen in levensmiddelen tot een minimum te beperken.

De verordening omvat de regels en maximaal toegelaten hoeveelheden in bepaalde levensmiddelen van contaminanten. De volgende contaminanten zijn opgenomen in deze wetgeving:

 • Mycotoxinen (aflatoxinen, ochratoxine A, fusarium-toxinen, patuline, citrinine)
 • Metalen (cadmium, lood, kwik, anorganisch tin, arseen)
 • Dioxinen en polychloorbifenylen (PCB’s)
 • Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s)
 • 3-MCPD
 • Melamine
 • Erucazuur
 • Nitraten

De maximale toegelaten waardes voor deze contaminanten zijn in de nieuwe wetgeving grotendeels behouden gebleven.

laboratorium pcr methode

Wat is er gewijzigd?

Ten opzichte van Verordeing (EU) 1881/2006 zijn er de volgende wijzigingen:

 • Vaststelling van een maximumgehalte voor melamine in volledige zuigelingenvoeding en opvolgzuigelingenvoeding in vloeibare vorm overeenkomstig de Codex Alimentarius.
 • Er is een nieuw artikel toegevoegd met definities voor: levensmiddel, exploitant van een levensmiddelenbedrijf, in de handel brengen, eindverbruiker, verwerking, onverwerkte producten en verwerkte producten (artikel 1)
 • Naast dat levensmiddelen niet in de handel gebracht mogen worden als ze de vastgestelde maximumgehalten overschrijden, mogen ze nu ook niet meer als een grondstof van levensmiddelen of een ingrediënt in levensmiddelen gebruikt worden. ( artikel 2)
 • In systemen waarin de productie en verwerking van granen zodanig zijn geïntegreerd dat alle inkomende partijen in hetzelfde bedrijf worden gereinigd, gesorteerd en verwerkt, gelden de maximumgehalten voor onverwerkte granen in de productieketen in de fase vóór de eerste verwerking. (artikel 2)
 • Bij officiële controles dien je niet enkel wanneer van toepassing de concentratie- verdunnings- en verwerkingsfactoren mee te delen maar ook de verhoudingen tussen de ingrediënten. (artikel 3)
 • Levensmiddelen die in bijlage I van de verordening vermelde verontreinigingen bevatten, mogen geen doelbewuste chemische behandelingen ondergaan waarmee deze verontreinigingen worden verwijderd. Deze regel is nu algemeen ingesteld, terwijl deze eerst enkel voor mycotoxinen gold. (artikel 4)
 • In de vorige versie werden de eisen aangaande etikettering e.d. van producten die bestemd zijn om te worden gesorteerd of volgens een andere fysische methode te worden behandeld alvorens in de handel te worden gebracht voor de eindverbruiker of om als ingrediënt in levensmiddelen te worden gebruikt enkel voorzien voor aardnoten, andere oliehoudende zaden, noten, gedroogde vruchten, rijst en mais, nu voor algemeen alle levensmiddelen. ( artikel 5)
 • Bemonsterings- en analysemethoden van toepassing zijn opgenomen in de tabel in bijlage I van de nieuwe verordening
 • In bijlage I zijn de categorieën van bepaalde levensmiddelen en voorwaarden verduidelijkt.

Er zijn diverse overgangsmaatregelen bepaald in de nieuwe verordening. Deze zijn echter niet nieuw en hebben betrekking op eerder uitgebrachte amendementen op de contaminanten verordening met gewijzigde maximale gehaltes voor bepaalde verontreinigingen. In de nieuwe Verordening staan deze vernoemd in een overzicht in artikel 10. De volledige lijst van verontreinigingen en hun respectieve ML’s in bepaalde levensmiddelen is opgenomen in bijlage I bij de nieuwe verordening.

 

Zo voorkom je een Listeria uitbraak

Het eten van voedsel met de bacterie Listeria monocytogenes kan leiden tot een voedselinfectie met ernstige gevolgen. Als je werkt met voedingsmiddelen wil je er dan ook alles aan doen om een besmetting te voorkomen. Hoe je dit doet? Dat vertelt Aldo Evers, onze Senior technisch specialist. We stelden vier vragen aan Aldo over Listeriabeheersing. 

Waarom moet je goed op de hoogte zijn van Listeria?

In 2021 vonden in Nederland zes publieke recalls plaats vanwege Listeria monocytogenes. En ook in 2022 hebben alweer de nodige recalls het nieuws gehaald. Aldo legt uit: “Dat betekent dat diverse malen producten in de winkel hebben gelegen waar consumenten binnen de houdbaarheidstermijn (ernstig) ziek van konden worden. Dat alleen al moet een reden zijn om beheersing van Listeria hoog op de agenda te hebben staan binnen je voedingsmiddelenbedrijf.”

Listeria is naast een volksgezondheidsrisico ook een bedrijfsrisico geworden. Aldo vult aan: “Denk hierbij aan hoge kosten ten gevolge van recalls, maar ook aan aansprakelijkheid na ziekte of overlijden van consumenten ten gevolge van het eten van besmet voedsel. Het is daarom van groot belang dat binnen het bedrijf begrepen wordt waar Listeria vandaan komt. Ook moet je snappen hoe wet- en regelgeving in elkaar steekt en hoe de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) hiernaar kijkt. En hoe je modelling en challengetesten toepast om voorspellingen te doen over Listeria monocytogenes en de risico’s voor je bedrijf.”

Voor welke bedrijven is Listeriabeheersing van belang?

“Beheersing van Listeria is in feite voor ieder bedrijf dan met voedingsmiddelen werkt van belang. Maar extra aandacht voor Listeria is noodzakelijk in bedrijven die ready-to-eat producten produceren of verhandelen en/of producten die in categorie 1.1, 1.2 of 1.3 van Verordening (EG) Nr. 2073/2005 vallen”, legt Aldo uit. In de Verordening worden onder de genoemde paragrafen de volgende producten weergegeven:

 • 1 Kant-en-klare zuigelingenvoeding en kant-en-klare voeding voor medisch gebruik
 • 2 Kant-en-klare levensmiddelen die als voedingsbodem voor L. monocytogenes kunnen dienen
 • 3 Kant-en-klare levensmiddelen die niet als voedingsbodem voor L. monocytogenes kunnen dienen
listeria

Welke kennis is noodzakelijk voor Listeriabeheersing?

Om besmettingen en uitgroei van Listeria monocytogenes binnen je bedrijf te voorkomen, moet je goed geïnformeerd zijn en de juiste stappen kennen. Aldo vertelt hierover: “Je moet kennis hebben van bestaande wet- en regelgeving en hoe je deze moet lezen en interpreteren. Ook is het van belang dat je weet hoe je een Listeria studie uitvoert en dat je inzicht hebt in de rol van modellen en challengetesten, het gebruikt van data, verschillende analyses en voedselbemonstering. Met moderne DNA technieken is bovendien te achterhalen waar Listeria mogelijk vandaan komt. En als je van dit alles op de hoogte bent, is het ook goed om te weten wat de zienswijze van de NVWA is met betrekking tot Listeria monocytogenes.” Voor Listeriabeheersing binnen je bedrijf is dus veel kennis en ervaring benodigd. Aldo vult aan: “Omdat we weten hoe fout het kan gaan en hoe groot de gevolgen zijn, vinden we het belangrijk om verantwoordelijken in de food sector van de juiste kennis en praktijkervaring te voorzien. Dit realiseren we tijdens de tweedaagse Cursus Listeria van Wageningen University & Research, in samenwerking met Normec Foodcare.”

Hoe weet je welke acties nodig zijn binnen jouw bedrijf?

“Ieder bedrijf is anders en elke situatie vraagt om een andere wijze van beheersing. Door diverse praktijkvoorbeelden en -oplossingen te leren kennen en daadwerkelijk aan de slag te gaan met je eigen bedrijfsprocessen, begrijp je steeds beter welke acties nodig zijn binnen je bedrijf. Tijdens de cursus delen sprekers uit de voedingsmiddelensector hun praktijkervaringen. Hiermee geven zij inzicht in hoe binnen het bedrijf omgegaan is met diverse Listeria vraagstukken. Vervolgens wordt tijdens een praktische workshop de opgedane kennis ook echt in de praktijk gebracht. Na afloop ben je in staat om zelf te bepalen wat de risicovolle producten en processen binnen je bedrijf zijn en hoe je hier een beheersplan voor maakt en implementeert”, sluit Aldo af.

Volg de Cursus Listeria en voorkom risico’s

‘Zero risk’ bestaat niet, maar je kunt de kans op een Listeria-uitbraak wel degelijk verkleinen. Door goed op de hoogte te zijn van de maatregelen die je kunt nemen en te weten hoe je moet handelen bij een besmetting, verklein je de kans op een uitbraak aanzienlijk. Voorkom fouten en doe gerichte kennis en ervaring op tijdens de tweedaagse Cursus Listeria van Wageningen Academy, in samenwerking met Normec Foodcare (14 en 15 november 2023). Als klant van Normec Foodcare ontvang je bovendien € 150,- korting op de Cursus Listeria. Vermeld de code NORMEC-LIS-2023 bij de opmerkingen op het inschrijfformulier.

Aanmelden voor de cursus Listeria

Bladstelenonderzoek in spruitkool

Bij de teelt van spruitkool is de stikstof bemesting belangrijk. Voldoende bemesting geeft een goede opbrengst van goede kwaliteit. Voor spruitkool betekent dit ook een gewas dat goed oogstbaar is.

Bladstelenonderzoek helpt u om de spruiten gecontroleerd naar de gewenste lengte te laten groeien. Het bladstelenonderzoek brengt het groeiverloop van de spruitenplant nauwkeurig in beeld. Het voordeel is dat we tijdig kunnen bijsturen met een stikstof overbemesting.

Tijdens de groei van het gewas kunnen weersomstandigheden heel gunstig zijn voor de groei. Waardoor de plant de werking van meststoffen en de mineralisatie van de bodem volledig benut. U meet dat in de bladstelen.

Aan de andere kant kan door regen of zelfs extreme neerslag het stikstofgehalte in de grond zeer laag worden. In dat geval binnen is dat binnen enkele dagen zichtbaar in de bladstelen.

Overbemesten wanneer het gewas het voor het oog laat zien is veelal te laat. De ‘conditie’ van de plant is dan vaak te ver teruggezakt om ongestoord in de lengte door te groeien. Met behulp van bladstelenonderzoek is de noodzaak van bij bemesten zo’n 10-14 dagen eerder vast te stellen.

Als u wilt gaan toppen, kan dat als de stand van het gewas dat toelaat, dat is wanneer het nitraatgehalte onder de 5.000 mg NO3/kg ds komt.

Opgeven voor het bladstelenonderzoek kan via de button hier beneden. Na opgave op de website van Normec Groen Agro Control ontvangt u van ons monsterzakjes en materiaal om uw monsters te versturen.

Meld je aan voor bladstelenonderzoek

Bladstelenonderzoek in spruitkool in het kort

 • Het in kaart brengen van het groeiverloop van de spruitenplant
 • Analyseren van bladstelen op stikstof
 • Passend advies

Hulp nodig op het gebied van Bladstelenonderzoek in spruitkool?

user-icoon

Neem contact op met onze Productmanager Akkerbouw, vollegrondsgroenteteelten grasland Joke de Geus

Neem contact op

Bladstelenonderzoek in aardappel

Precisie bemesting door middel van bladstelenonderzoek in aardappelen

Bij de teelt van aardappelen is de stikstofbemesting belangrijk voor een constante groei van het gewas. De toegekende gebruiksnormen voor de stikstofbemesting worden veelal als krap ervaren. Om uit te komen met krappe gebruiksnormen zoeken we naar instrumenten die aanwijzen of de aardappelen voldoende bemest zijn. Door het plukken van bladstelen en het laten analyseren op stikstof en mogelijk ook andere mineralen krijgt u meer inzicht. Sommige telers volgen de groei van het gewas door satellietbeelden of drones. Vaak geven drones u niet voldoende informatie. Het bladstelenonderzoek helpt u met het interpreteren van beelden.

Tijdens de teelt kunnen weersomstandigheden heel gunstig zijn voor de groei. Waardoor de plant de werking van meststoffen en de mineralisatie van de bodem volledig benut. U meet dat in de bladstelen. Aan de andere kant kan door regen of zelfs extreme neerslag het stikstofgehalte in de grond zeer laag worden. In dat geval is dat binnen enkele dagen zichtbaar in de bladstelen. Het doel van bladstelenonderzoek is dan ook om de behoefte van het gewas aan bemesting en beregening af te lezen aan de bladstelen.

Normec Groen Agro Control beschikt voor diverse rassen en grondsoorten over ijklijnen voor de stikstof bemesting dat borg staat voor een passend bemestingsadvies. Bent u geïnteresseerd naar de concentraties van meer elementen in de bladstelen? De streefwaarden daarvan zijn echter nog niet voldoende in beeld. Wij kunnen ook de elementen K, Na, Ca, Mg, PO4, en de sporenelementen Fe, Mn, Zn, B, Mo en Cu in de bladstelen meten.

Meld je aan voor bladstelenonderzoek

Bladstelenonderzoek in aardappelen in het kort

 • Analyseren van bladstelen op stikstof en mineralen
 • Helpen met het interpreteren van dronebeelden
 • Passend advies

Hulp nodig op het gebied van Bladstelenonderzoek in aardappel?

user-icoon

Neem contact op met onze Productmanager Akkerbouw, vollegrondsgroenteteelten grasland Joke de Geus

Neem contact op

Klanten waarderen Normec Foodcare met 8

In november 2022 heeft onderzoeksbureau Integron het jaarlijkse klanttevredenheidsonderzoek van Normec Foodcare uitgevoerd. Hieruit kwam naar voren dat klanten onze dienstverlening waarderen met een 8 gemiddeld. Onze snelle en vriendelijke service en het kennisniveau worden onder andere benoemd als sterke punten.

Een groot compliment voor al onze medewerkers. In een infographic hebben we de resultaten voor je samengevat. We zijn trots op het resultaat en danken alle deelnemers van het klanttevredenheidsonderzoek voor de gegeven waardering, verbeterpunten en complimenten. De komende tijd werken we onverminderd hard om onze klanten nog beter van dienst te kunnen zijn.

Bekijk de resultaten

Het belang van klanttevredenheid in 2022

2022 was een uitzonderlijk jaar met bij aanvang de naweeën van de pandemie en daarop volgend de oorlog in Oekraïne. Voor veel van onze klanten en zo ook voor Normec Foodcare was het een jaar met grote uitdagingen. Denk aan de hoge energie- en productiekosten, krapte op de arbeidsmarkt en een forse daling van het consumentenvertrouwen. Juist ook in dit jaar vol uitdagingen wilden we onderzoeken hoe klanten onze dienstverlening hebben ervaren. Door het meten van de klanttevredenheid kunnen we onze dienstverlening optimaliseren en de nodige verbeterpunten doorvoeren.

Challenge testen Listeria monocytogenes: al meer dan 10 jaar een begrip

Zijn de producten van je bedrijf veilig te eten binnen de houdbaarheidstermijn? De challenge test is een belangrijke tool om dit te ontdekken. Normec Foodcare voert al meer dan 10 jaar onder accreditatie challenge testen uit voor bedrijven in de food- en retailsector. Welke vraag je ook hebt over challenge testen, ons Expertiseteam staat voor je klaar. Aldo Evers en Stefan Coghe vertellen over de ontwikkelingen in challenge testen, wet- en regelgeving en hoe we bedrijven verder helpen.

Al meer dan 10 jaar geaccrediteerd voor challenge testen

Als erkend laboratorium voert Normec Foodcare dagelijks challenge testen uit. Inmiddels al meer dan 10 jaar onder accreditatie vanuit de overheid. Aldo Evers is Senior Technisch Specialist en Stefan Coghe Managing director voor de verschillende laboratoria in Nederland en België. Beiden zijn lid van het Expertiseteam Challenge testen bij Normec Foodcare en benadrukken het belang van deze test. Aldo: “Het aantal mensen dat jaarlijks sterft aan de gevolgen van een Listeria-besmetting neemt helaas nog steeds toe. Daarom is het zo noodzakelijk dat bedrijven er alles aan doen om Listeriagroei in een product te beperken.” Stefan vult aan: “Bovendien wil je duidelijkheid hebben over het de risico’s van je product tijdens de houdbaarheidstermijn. Door het uitvoeren van een challenge test weet je hoe risicovol een Listeriabesmetting kan zijn en of je wel of geen recall moet uitvoeren bij een besmetting. Het resultaat van de test geeft namelijk aan of je kant-en-klaar product een voedingsbodem is voor de groei van Listeria monocytogenes.”

Challenge testen bij Normec Foodcare

 • Ervaren expertiseteam
 • Ondersteuning van A tot Z
 • Alle onderzoeken onder één dak
 • Al meer dan 10 jaar geaccrediteerd

Vraag hier je challenge test aan

elena-juiste-formaat-website

Neem contact op met onze Technisch Commercieel Manager – Labo

Neem contact op

Wet- en regelgeving voor challenge testen

De wet- en regelgeving voor Listeriabeheersing is in de loop der jaren flink aangescherpt. Normec Foodcare verricht challenge testen in lijn met de richtlijnen van de NVWA en het FAVV, waarmee onze rapportages in Nederland en België geaccepteerd zijn. Afgelopen jaar is vanuit Europa een nieuwe versie van het Listeria monocytogenes Technical guidance document verschenen. Stefan vertelt hierover: “De trend is dat bedrijven risico’s met betrekking tot Listeria monocytogenes steeds meer willen borgen door het beheersen van de producteigenschappen en het toevoegen van conserveermiddelen. Het Europese Technical Guidance document is onder andere hierop aangepast. Er zijn vooronderzoeken nodig als het gaat om gebruik van conserveermiddelen en het testen hiervan. Het product dat je onderzoekt in een challenge test moet representatief zijn voor de producten die je produceert. Je moet dat nu niet alleen theoretisch vastleggen met bijvoorbeeld de receptuur, maar ook verifiëren middels chemische analyses.”

Hoe Normec Foodcare je helpt

Normec Foodcare werkt al diverse jaren met het Expertiseteam Challenge testen. Hiermee helpen we bedrijven van begin tot eind bij het uitvoeren van een Listeriastudie. “Voor het uitvoeren van de test is een gedegen vooronderzoek nodig. Het begint al bij de receptuur en procesvoering. Je moet eerst in kaart brengen waar je naartoe wilt als het gaat om de houdbaarheid, productgroepindeling, verpakkingseigenschappen, risico-inschatting en testopzet. Doordat we met een multidisciplinair team werken, kunnen we bedrijven tijdens het volledige voortraject al ondersteunen. Zodra het vooronderzoek klaar is, gaan we over tot de onderzoeksfase waarbij indien nodig onze specialisten de challenge test uitvoeren en begeleiden,” vertelt Stefan. Aldo vult aan: “Ook het natraject is van belang. Als de testresultaten bekend zijn, dan moet het bedrijf echt aan de slag met de conclusies en waar nodig het doorvoeren van verbeteringen. Heel veel vraagstukken die voortkomen uit de testresultaten kunnen door onze QA-adviseurs getackeld worden. Zo ondersteunen we bedrijven tijdens het hele traject.”

Kennispartner op gebied van challenge testen

Het uitvoeren van een Listeriastudie vraagt om veel kennis en ervaring. Stefan: “Bij een aantal bedrijven zien we dat er al veel kennis aanwezig is. Zij komen zelf al een heel eind met het voortraject. Waar nodig schakelen ze met ons voor specifieke adviezen.” Normec Foodcare voorziet bedrijven daarnaast als kennispartner van de nodige informatie als het gaat om het voorbereiden, uitvoeren en begrijpen van Listeriastudies. Aldo legt uit: “Jaarlijks verzorgen wij samen met Wageningen University & Research (WUR) de Masterclass Listeria waar ook de NVWA als spreker aan deelneemt. Tijdens deze tweedaagse Masterclass leren cursisten alle ins en outs van Listeria monocoytogenes en zijn ze na afloop in staat om zelfstandig een studie uit te voeren. Daarnaast verzorgen we trainingen op maat voor bedrijven, afhankelijk van de vraagstukken die er spelen. Zo hebben medewerkers na afloop van een training voldoende kennis in huis om de producten van het bedrijf in te delen in productgroepen en Listeria te beheersen.” Aldo benadrukt daarnaast dat bedrijven zelf ook voldoende tijd moeten reserveren als zij een Listeriastudie laten uitvoeren. “Je moet veel gegevens verzamelen en dat kost tijd. Ons advies is dan ook altijd om een medewerker binnen het bedrijf voor een vast aantal uren dedicated met de studie aan de slag te laten gaan. Of om bijvoorbeeld een externe QA adviseur in te zetten die dit traject kan begeleiden. Zo zorg je dat het project ook goed wordt afgerond.”

Foodlab-1

Alle onderzoeken onder één dak

De challenge testen worden zowel in Nederland als België op één locatie uitgevoerd met bijna volledig geautomatiseerde processen. Dat brengt belangrijke voordelen met zich mee. Stefan: “Doordat we alle analyses, zowel microbiologisch als chemisch, op één locatie kunnen uitvoeren is er geen sprake van splitsing of transport. Dit levert tijdswinst op, verhoogt de nauwkeurigheid van de testen en reduceert de foutkans.” Aldo vertelt vol trots over de nieuwe challenge testlocatie in Nederland: “In Woerden mogen we binnenkort ons nieuwe lab in gebruik gaan nemen. Deze is voorzien van alle nieuwste technologieën, apparatuur en omgevingsomstandigheden. We hebben er bewust voor gekozen deze ‘clean room’ specifiek in te richten voor challenge testen, omdat we zien dat er steeds meer vraag is naar deze testen, zowel vanuit bedrijven als vanuit de overheid. We hebben alle tools en expertise in huis om klanten optimaal te helpen bij het beheersen van Listeria en samen te zorgen voor goed en veilig voedsel.”

Ga naar de dienst Challenge Test

Micro Smedt heeft een nieuwe naam

Per 1 april 2022 maakt Micro Smedt deel uit van Normec Foodcare. Hiermee hebben we onze dienstverlening, kennis en expertise uitgebreid. Vanaf 17 januari 2023 heeft Micro Smedt een nieuwe naam: Normec Micro Smedt.

Over Normec Micro Smedt

Normec Micro Smedt is de partner voor voedingsproducenten op het gebied van productveiligheid en gespecialiseerd in microbiologische labanalyses. Het laboratorium is gevestigd in Herentals (België) en werd in 1993 opgericht door Jozef De Smedt. Jozef was actief in de chocolade-industrie en vond hier zijn eerste klanten. Al snel konden ze verder uitbreiden naar de bredere voedingsmarkt door mond-aan-mond reclame van tevreden klanten. De dochter van Jozef, Katrijn De Smedt heeft sinds enkele jaren de dagelijkse leiding over Micro Smedt in handen. Jozef Smedt biedt wel nog dagelijks met veel passie de wetenschappelijke ondersteuning.

Over Normec Foodcare

Normec Foodcare is ontstaan vanuit een samenwerking tussen toonaangevende laboratoria, testcentra, expertise- en adviesbureaus, inspectie- en trainingsorganisaties in de foodsector. Allen met tientallen jaren ervaring. Samen vormen we Normec Foodcare: koploper in de hele keten en kennispartner in voedselveiligheid, productkwaliteit en smaak. Door bundeling van onze expertises helpen we met allerhande vraagstukken en oplossingen op het gebied van kwaliteit en voedselveiligheid, laboratoriumonderzoek, smaaktesten, productkeur, QA-automatisering, flexibele inzet van kwaliteitsmanagers en keurmeesters, opleidingen & trainingen, risicomanagement en label compliance.

Klantenlogin Normec Micro Smedt

Bent u klant van Micro Smedt en maakt u gebruik van een klantenportaal? Deze zal na de naamswijziging op dezelfde manier beschikbaar blijven. U kunt hier inloggen in ons klantenportaal waar u de kalender van uw ophalingen kunt raadplegen en de verslagen van de analyses kan downloaden. Heeft u nog geen login? Neem dan contact met ons op.

Inloggen klantportaal

 

Zo beheers je microbiologische gevaren

Als je met voedingsmiddelen werkt, moet je weten wat een microbiologische besmetting inhoudt en welke risico’s deze met zich meebrengt. Salmonella in je product kan bijvoorbeeld grote gevolgen hebben. Denk aan (ernstig) zieke consumenten en grote financiële schade voor je bedrijf. Hoe beschik je over de juiste kennis en kunde om voedselveiligheidsgevaren door microbiologische besmetting te voorkomen? Dat vertellen Jorie van Zanten, Cyrilla Kormelink en Michel Witmer.

Benodigde basiskennis

Als je met beheersing van microbiologische gevaren binnen je bedrijf aan de slag gaat, moet je eerst beschikken over de nodige basiskennis. Jorie van Zanten, Docent Food Commerce & Technology bij Hogeschool Inholland, legt uit: “Je kunt te maken hebben met verschillende typen micro-organismen. Het is belangrijk om onderscheid te kunnen maken en te weten welke rol ieder type speelt in de levensmiddelenindustrie. Ieder micro-organisme heeft andere eigenschappen. Denk aan uiterlijk, zuurstofbehoefte, groeitemperatuur en wel of geen sporenvorming.”

Je kunt te maken hebben met verschillende typen micro-organismen. Het is belangrijk om onderscheid te kunnen maken en te weten welke rol ieder type speelt in de levensmiddelenindustrie. Jorie van Zanten

Gevaren van ziekteverwekkende micro-organismen

In levensmiddelen kunnen ziekteverwekkende micro-organismen een gevaar vormen. Cyrilla Kormelink, Senior QA Adviseur bij Normec Foodcare, vertelt: “Je moet weten met welke ziekteverwekkers je binnen je bedrijf rekening moet houden. Dit hangt samen met de eigenschappen van ziekteverwekkers. Deze groeien onder bepaalde omstandigheden erg goed. Andere omstandigheden zorgen weer voor een remming van de groei of zelfs een afdoding van de micro-organismen. Als je weet wat de ideale omstandigheden zijn, kun je nagaan in hoeverre de ziekteverwekkers een gevaar vormen in de levensmiddelen van je bedrijf, maar ook in de productieomgeving.”

Beoordeling van analyseresultaten

Bij het beoordelen van analyseresultaten moet je rekening houden met diverse normen en eisen. Cyrilla vertelt hierover: “Je moet goed inzichtelijk hebben met welke normen je te maken hebt voor je producten. Kijk hierbij naar Europese en Nederlandse wetgeving, maar ook naar bovenwettelijke normen en klanteisen. Ook de interpretatie van analyseresultaten is in de praktijk vaak een lastige kwestie. Hoe weet je bijvoorbeeld of een algemeen kiemgetal van 1.000.000 kve/g te hoog is? Of is STEC ook afwezig als er geen E. coli is geteld op een telplaat?”

Spijker je kennis over microbiologie bij

Genoeg onderwerpen dus om rekening mee te houden als je de microbiologische gevaren binnen je bedrijf wilt beheersen. Tijdens de Masterclass Microbiologie bespreken Jorie, Cyrilla en Michel al deze en andere onderwerpen, zodat je na afloop precies weet waar je op moet letten en je kennis up-to-date is.

Zeer praktische insteek

Michel Witmer is Senior Product Manager levensmiddelen bij Normec Groen Agro Control. Hij vertelt: “De Masterclass wordt verzorgd op onze inspirerende locatie bij Normec Groen Agro Control. Tijdens de Masterclass geven we uitleg over pathogenen, monsternames en het microbiologisch laboratorium. Als cursist ga je meteen praktisch aan de slag, waarbij je een product van je bedrijf inzet en analyseert voor een aantal microbiologische methoden. Op dag 2 kun je de resultaten zelf aflezen. Tijdens de eindopdracht maak je een overzicht van micro-organismen die mogelijk voor problemen zorgen binnen je eigen productieproces. Je leert hoe je dit kunt monitoren en verwijderen uit het productieproces. De masterclass is hiermee zeer praktisch gericht.”

Afwisseling tussen theorie en praktijk

Ook de nodige theorie wordt tijdens deze Masterclass besproken. Jorie legt uit: “We frissen de basiskennis op en gaan daarna dieper in op de eigenschappen van bacteriën en hoe de groei van bacteriën in levensmiddelen kan worden beïnvloed. Cursisten brengen het geleerde meteen in de praktijk door van enkele producten uit te zoeken welke groeifactoren beïnvloed zijn om de microbiologische houdbaarheid van het product te realiseren. Ook gaan we in op de wijze waarop microbiologische besmettingen kunnen optreden. We lichten dit toe aan de hand van praktijkvoorbeelden, zoals veiligheidswaarschuwingen of terugroepacties.” Cyrilla vult aan: “Tijdens de Masterclass bestaat veel ruimte voor discussies en het bespreken van de vragen per cursist. Er zijn verschillende manieren om een microbiologisch probleem aan te pakken. Het mooie van deze Masterclass is dat cursisten door de open discussies veel van elkaar leren.”

Er zijn verschillende manieren om een microbiologisch probleem aan te pakken. Het mooie van deze Masterclass is dat cursisten door de open discussies veel van elkaar leren. Cyrilla Kormelink

Waar wacht je nog op?

Zorg dat je kennis over micro-organismen en de beheersing hiervan up-to-date is en voorkom voedselveiligheidsgevaren, recalls en hoge kosten. Meld je nu aan voor de praktijkgerichte Masterclass Microbiologie.

Meld je aan voor de Masterclass