Richtlijnen voor Single-use Plastic verpakkingen

De wet- en regelgeving voor Single-use Plastics (SUP’s) wordt steeds verder aangescherpt. Als voedingsbedrijf moet je tijdig op zoek naar alternatieven. Tegelijkertijd mogen de voedselveiligheid en productkwaliteit niet in gevaar komen. Wat zijn de laatste richtlijnen voor SUP’s en hoe ga je hier als bedrijf het beste mee om?

Wat zijn SUP’s?

Single-use Plastics worden eenmalig of voor een korte periode gebruikt en daarna weggegooid. Dit plastic afval heeft wereldwijd een negatieve impact op het milieu en onze gezondheid. Plastics voor eenmalig gebruik hebben meer kans om in onze zeeën terecht te komen dan herbruikbare alternatieven. De 10 meest voorkomende plastic voorwerpen voor eenmalig gebruik op Europese stranden vertegenwoordigen, naast vistuig, 70% van al het zwerfvuil op zee in de EU.

Europa zet in op duurzaamheid

Stapsgewijs maakt de Europese Commissie de regels omtrent het gebruik van single-use plastics concreter. Zo verscheen in 2015 de Richtlijn van de Europese commissie 2015/1535 met het verbod op plastic draagtassen. In 2019 verscheen de Richtlijn (EU)2019/904 met een ruimer toepassingsgebied dan de eerder verschenen richtlijn van 2015. Deze nieuwe richtlijn beoogt:

 • Het verbruik van bepaalde producten voor eenmalig gebruik te beperken en te verbieden;
 • Oxo-degradeerbare kunststoffen te verbieden;
 • Een verplichting in te voeren voor doppen en deksels om aan bepaalde verpakkingen bevestigd te blijven;
 • Een markering in te voeren voor een reeks kunststofproducten voor eenmalig gebruik;
 • Een verplicht gehalte aan gerecycleerd materiaal in te voeren voor PET-flessen.

Op 26 maart 2021 heeft de Europese Commissie een mededeling gecommuniceerd. Hierin stelt de EC de lidstaten te verplichten om deze Europese richtlijnen te vertalen in een wetgeving. Deze wetgeving moet als doel hebben om de kunststofproducten voor eenmalig gebruik en de schadelijke verspreiding ervan in het milieu te bestrijden, met bijzondere aandacht voor het aquatische en mariene milieu.

plastic pet flessen

Wetgeving in België en Nederland

België heeft als gevolg hiervan is op 14/01/2022 een Koninklijk Besluit gepubliceerd met als titel ‘Koninklijk besluit betreffende producten voor eenmalig gebruik en ter bevordering van herbruikbare producten’. Nederland heeft dit opgenomen in het ‘Besluit kunststofproducten voor eenmalig gebruik’.
In deze besluiten zijn onder andere de volgende zaken opgenomen:

 • Verbod op bepaalde plastic producten, zoals wattenstaafjes, drinkbekers, bestek, borden en rietjes;
 • Producten die van bepaalde markeringen moeten worden voorzien, zoals maandverband en vochtige doekjes;
 • Regels rondom het inzamelen van afval van kunststof houdend vistuig;
 • Regels voor drankflessen met als hoofdbestanddeel polyethyleentereftalaat (petflessen) (in België moeten deze vanaf 2025 minstens 25% gerecyclede kunststoffen bevatten).

Ondertussen zijn nog diverse initiatieven lopende om deze wet- en regelgevingen verder uit te breiden.

Gevolgen voor de voedings- en verpakkingsindustrie

Inmiddels wordt steeds duidelijker hoe ingrijpend de gevolgen van deze richtlijnen voor verpakkingen zijn voor de voedingsindustrie. Er wordt een grote verantwoordelijkheid gelegd bij producenten van single-use plastics. Voedingsproducenten worden verplicht om samen met de verpakkingsindustrie na te denken over een duurzamer verpakkingsbeleid.

Hulp bij implementatie van de richtlijn Single-use Plastics

De wijzigingen in wet- en regelgeving kunnen betekenen dat je voor jouw bedrijf andere verpakkingsvormen of –soorten moet selecteren. Dit kan een grote impact hebben op je producten en productieproces. Tegelijkertijd wil je dat de voedselveiligheid en productkwaliteit geborgd blijven. Onze experts bekijken graag samen met jou welke maatregelen je moet treffen en hoe je blijft zorgen voor goede en veilige producten.

Vraag hulp aan onze verpakkingsexperts

Sesam nieuw te declareren allergeen in VS

Per 1 januari 2023 moet sesam als allergeen gedeclareerd worden in de Verenigde Staten. De wettelijk verplicht te declareren allergenen kunnen van land tot land verschillen. Waarom zijn de declaratie-eisen voor sesam aangescherpt in de VS? En waar moet je op letten bij het declareren van allergenen voor producten die bestemd zijn voor de VS?

Verschillen allergenendeclaratie EU en VS

In Europa zijn wettelijk 14 allergenen gedefinieerd die gedeclareerd moeten worden op de verpakking. Dit is vastgelegd in verordening (EU) Nr. 1169/2011. In de Verenigde Staten is sinds 2004 wetgeving (Food Allergen Labeling and Consumer Protection Act / FALCPA) van kracht voor het verplicht declareren van de volgende allergenen: melk, eieren, vis, schaal- en schelpdieren, noten, pinda’s, tarwe en soja. In 2021 is een nieuwe wet (Food Allergy Safety, Treatment, Education and Research / FASTER) ondertekend die ook de declaratie van sesam als allergeen verplicht stelt. De declaratie van sesam is per 1 januari 2023 verplicht gesteld. Producten die voor 2023 zijn geproduceerd mogen verkocht worden tot de voorraad op is.

Allergenendeclaratie voor producten in de VS

Lever je producten aan de VS? Dan moet het productetiket aan de in de VS geldende wettelijke eisen voldoen. Net als in de EU moeten consumenten op het etiket kunnen zien of het product één of meer van de verplicht te vermelden allergenen bevat. Aan deze eis wordt voor producten die in de VS verkocht worden al voldaan als het allergeen reeds is opgenomen in de lijst van ingrediënten. Als het allergeen niet herkenbaar is opgenomen in de lijst van ingrediënten, zijn er voor producten in de VS twee opties om het allergeen op de verpakking te vermelden:

 • De naam van het allergeen wordt tussen haakjes opgenomen direct achter het betreffende ingrediënt in de lijst van ingrediënten. Bijvoorbeeld: lecithine (soja), yoghurt (melk), natuurlijk aroma (sesam).
 • Direct na of naast de lijst van ingrediënten wordt een ’Bevat’-verklaring opgenomen. Als een producent gebruik maakt van een ‘Bevat’-verklaring dan moeten hier alle aanwezige allergenen in opgenomen worden. Bijvoorbeeld: Bevat: soja, melk en sesam.

De wetgeving in de Verenigde Staten vereist dat voor vis, schaal- en schelpdieren en noten de specifieke soort wordt aangeduid in de declaratie. Bijvoorbeeld: noten (amandel) of vis (tonijn). In tegenstelling tot Europese wetgeving hoeft de allergene stof niet door middel van een afwijkende typografie aangeduid te worden.

Net als in Europa zijn er in de Verenigde Staten nog geen wettelijke voorschriften voor een zogenaamde ‘PAL’-vermelding (Precautionairy Allergen Labelling) op het etiket. Verklaringen zoals ‘kan mogelijk bevatten’ of ‘geproduceerd in een fabriek waar ook noten verwerkt worden’ zijn niet wettelijk vereist, maar worden ook in de Verenigde Staten vaak toegepast op verpakkingen. Dergelijke vermeldingen zijn volgens richtsnoeren van de FDA (Food and Drug Administration) alleen toegestaan als de producent werkt volgens ‘good manufacturing practices’ en alle voorzorgsmaatregelen zijn genomen om kruisbesmetting te voorkomen. Een PAL-vermelding mag nooit gebruikt worden als vervanging van good manufacturing practices en mag niet misleidend zijn.

Hulp nodig bij de juiste allergenendeclaratie?

Heb je vragen over het declareren van allergenen op je verpakking of wil je het gevaar van kruisbesmetting in productie beter beheersen? Onze helpen je graag verder.

Laat ons je helpen

In hoeverre is Food Safety Culture al geïmplementeerd in uw organisatie? Vul de checklist in en kom erachter

Cultuurverandering in een organisatie is een kwestie van een lange adem. Het gaat om een investering voor de lange termijn en mensenwerk. Om een goede Food Safety Culture te implementeren is betrokkenheid van het gehele management belangrijk, maar ook het trainen van medewerkers.

Hoe ver is uw organisatie met het implementeren van Food Safety Culture? Al aardig op weg of staat u aan het begin? Vul onderstaande checklist in en kom er achter.

De lerende organisatie als basis van een Food Safety Culture

De meest succesvolle bedrijven zijn de bedrijven die kunnen leren en zich kunnen aanpassen aan nieuwe modellen, om op die manier sneller te worden dan hun concurrenten. Groeien naar een lerende organisatie is een goede voedingsbodem voor een Food Safety Culture. Doordat iedereen binnen de organisatie de veranderingen en verbeteringen continu in het proces borgt, ontwikkelt de organisatie zich naar een hoger niveau. Maak van medewerkers ambassadeurs en groei naar een lerende organisatie die voedselveiligheid continu op hoog niveau waarborgt.

Niet meer reactief maar juist proactief wordt de norm: niet meer halen maar brengen. In kunnen spelen op trends en ontwikkelingen zijn focuspunten binnen lerende organisaties. Medewerkers worden loyaler, zijn makkelijker duurzaam in te zetten, ontwikkelen een bredere kennis en grotere betrokkenheid in de organisatie. Het management moet aan de slag met de competenties: ondernemerschap, coaching en eigenaarschap. In de praktijk het verschil willen maken. Continu willen veranderen is de solide basis van een bedrijfsvoering met visie op de toekomst.

Resultaat van een lerende organisatie

Het uiteindelijke doel is het creëren van een permanent lerende organisatie die altijd klaar is om toekomstgericht te zijn en in kan spelen op de steeds veranderende omstandigheden. Gedragsverandering is hierbij essentieel. Het gaat om het ontwikkelen van een leercultuur (‘een leven lang leren’) en leerpaden met moderne methoden en technieken. Gedragsverandering wordt echter niet alleen gerealiseerd door kennis. Het vraagt ook om flexibiliteit, een positieve instelling en vooral het vermogen om praktisch te blijven denken. Gedrag in organisaties kan alleen veranderen in nauwe samenwerking tussen collega’s. En hoe beter medewerkers dit begrijpen, des te beter kan er effectief worden gecommuniceerd waarbij ook de betrokkenheid nog eens wordt vergroot.

In vijf stappen naar een lerende organisatie

Elke organisatie heeft een cultuur. Het is de vraag of de huidige cultuur de juiste is om uit te kunnen groeien tot een cultuur gericht op continu verbeteren en of er een lerende organisatie kan ontstaan. Het ontwikkelen van een lerende organisatie vraagt om een herziening van het totale beleid van de organisatie en het opleidingsaanbod. Dit zijn de vijf stappen waarmee naar een lerende organisatie kan worden gegroeid:

 1. 0-meting binnen alle bedrijfsonderdelen en van de bedrijfscultuur.
 2. Metingen met testen, interviews, vragenlijsten, MTO, etc. om de juiste focus te achterhalen voor een lerende organisatie.
 3. Statusbepaling huidige situatie lerende organisatie, leiderschapsstijl huidig en gewenst, verbeterpunten bepalen.
 4. Concreet plan van aanpak gericht op de bevordering van een lerende organisatie, met aandacht voor het management en de productievloer.
 5. Dubbele loop PDCA-model voor continu verbeteren.

Focus bij alle stappen is om in het begin ‘snelle beweging’ te creëren, kleine successen te behalen en te vieren, waardoor vertrouwen en draagkracht ontstaat voor een lerende organisatie.

Cultuur is de samenhang van alles wat bijdraagt tot het in standhouden van de waarden

Het gaat om datgene dat men als samenleving belangrijk vindt als basis om gelukkig, veilig, gezond en welvarend te worden of te blijven en wat men daarvoor doet. Dat geldt dus ook voor bedrijven en organisaties. Dit is de belangrijkste reden om naar het totaalproces van de organisatie te kijken bij cultuurverandering. Cultuur is dus de uiterlijke verschijningsvorm, het patroon van gedachten en gedrag waarmee de fundamentele waarden (die moeten leiden tot welvaart, geluk en toekomstperspectief) worden geborgd. Omdat ieder bedrijfsonderdeel mede bepalend is voor de cultuur ontkom je er niet aan het als geheel te zien, maar wel keuzes te maken in wat je doet en waarmee je begint. Het start altijd met in kaart brengen van je fundamentele waarden en die tegen het licht te houden.

Het denken en doen kan bovendien aangeleerd worden,  en als de mensen die aangeleerde kennis in hun hart, hoofd en handen verankeren, is het proces echt geborgd.

De mens als bepalende factor

Het doorvoeren van een cultuurverandering is een ambitieus maar waardevol proces. Een lerende organisatie vraagt dat alle medewerkers continu bereid zijn het proces te verbeteren. De organisatie en communicatie is dusdanig ingericht dat ieder zich onderdeel voelt in de lerende organisatie en vol energie, passie en ondernemerschap de verantwoordelijkheid neemt voor de ontwikkeling en de kwaliteit van de organisatie.

Communicatie, leiderschap, commitment en toewijding, betrokkenheid en actieve participatie van éénieder stellen de mens in de organisatie als bepalende factor centraal.

Resultaatgericht trainen

Enkel het benoemen van een probleem en het kenbaar maken van de wenselijke situatie leidt niet tot verandering. Wat je weet, is niet altijd wat je doet……  In de praktijk zal een training waarbij enkel kennis wordt aangeboden misschien leiden tot een wijzere deelnemer, maar dit brengt geen verandering in gedrag teweeg. Voor gedragsverandering wordt bij trainingen ingezet op hart en hoofd. Met kennis vullen we het hoofd, met vaardigheidstraining vullen we het hart. Als het gaat om het oplossen van problemen in de cultuur van een bedrijf in de voedingsmiddelenbranche, worden bijvoorbeeld de mogelijke gevaren van een product of productieproces benoemd en wordt gestuurd op gedragsverandering.  Betrokkenheid en verantwoordelijkheid tijdens training zijn van belang. Bijvoorbeeld door te stimuleren dat medewerkers elkaar complimenten geven. Zo wordt het makkelijk gemaakt om kennis (waarneming over een gevaarlijke situatie) bespreekbaar te maken op de werkvloer en deze positief te waarderen (met een compliment).

Het begint met ambitie

Hoewel Food Safety Culture inmiddels in de verschillende standaarden zijn intrede doet, leidt alleen dat nog niet tot succes. Een cultuurverandering vindt enkel plaats als er een oprechte ambitie is om het beter te willen doen dan voorheen en dan concurrenten in de branche. Een ambitie die gevoed wordt door de drang naar continue verbetering van voedselveiligheid en kwaliteit. Zonder die ambitie is het slechts minimaal voldoen aan de normen en eisen. Daardoor zal een cultuur niet veranderen en zal de organisatie geen voedselveiligheidscultuur tot stand brengen.

Die ambitie mag hoog zijn en dient duidelijk te worden uitgesproken naar de organisatie wil het tot succes leiden.

Methoden voor continu verbeteren

Gelukkig bestaan er diverse bewezen methoden om producten, processen en werkwijzen continu te kunnen verbeteren. Zo is de PDCA-cyclus (Plan-Do-Check-Act) een bekende bij verbeteracties. Maar leidt dit ook tot een (meetbare) verbetering van de voedselveiligheids- en lerende cultuur? Het is noodzaak de soft skills van het management te trainen en te optimaliseren zodat de kaders voor een lerende organisatie ook tot uitvoering kunnen komen. Op deze manier worden de processen ook in het gedrag van de medewerkers geborgd en is er optimale ruimte voor een lerende cultuur met dito bedrijfsprocessen.  Naast het gebruik van de PDCA-cyclus hebben veel bedrijven ook echt de ambitie om te verbeteren. Niet alleen op voedselveiligheid maar ook op kwaliteit, betrokkenheid en processen.  Er zijn dan ook diverse andere tools die hierin ondersteunend kunnen werken zoals de dubbele PDCA-cirkel, lean tools, werkvloersessies, etc…. . Het is belangrijk dat elke gewenste verbetering begint met het formuleren van heldere, meetbare doelstellingen…. En deze dan correct en regelmatig op te volgen.

Formuleer doelen

Er zijn diverse methoden en hulpmiddelen om doelen te bepalen en hieraan gerelateerde acties te initiëren. Actieve deelname of betrokkenheid van medewerkers is hierbij sterk afhankelijk van het kennisniveau van de individuele medewerker. En daarmee dus van invloed op het succes van de gewenste gedragsverandering die nodig is om te komen tot een goede voedselveiligheidscultuur.

Goed leiderschap tonen

De leiders van de organisatie moeten zorgen voor een open cultuur, vertrouwen en veiligheid. De noodzaak waarom de organisatie wil transformeren moet duidelijk zijn bij alle medewerkers. De leiders moeten inspireren en een ‘groei mind-set’ hebben; dit stimuleert open en leergierige medewerkers die weer invloed hebben op betere resultaten. Leiders in een lerende organisatie moeten medewerkers stimuleren door goed om te gaan met fouten en het stellen van leerdoelen in plaats van prestatiedoelen.”

kantoor-2

Culture is patterned ways of thought and behaviour that characterize a social group, which can be learned through socialization of processes and persist through time (Coreil, Bryant and Henderson, 2001).

Leiderschapscompetenties in een lerende organisatie:

 • Hoe vertrouwen opbouwen
 • Empathisch vermogen
 • Duidelijk sturen op afspraken
 • Open en eerlijke communicatie (lijn – medewerker)
 • Kwetsbaar opstellen
 • Cultuurdrager

Normec Foodcare helpt graag

 We sparren graag over het ontwikkelen naar een lerende organisatie en de meerwaarde ervan. Een greep uit de trainingen gericht op het ontwikkelen van een lerende organisatie:

 • Leidinggeven aan professionals
 • Communicatie
 • Functioneel coachen
 • Procesverbeteringstechnieken op de productievloer

Workshop BRCGS Food Safety versie 9

In september gaven we reeds een webinar omtrent BRCGS Global Standard Food Safety versie 9 waarmee velen al de eerste stap hebben gezet om hun bedrijf klaar te stomen voor deze nieuwe BRCGS versie. Op woensdag 7 december gaan we dieper in op deze wijzigingen met een workshop volledig gefocust op de implementatie ervan.

Maak de vertaalslag naar de praktijk

Wil jij snel aan de slag met de wijzigingen binnen jouw bedrijf? Dan is de workshop BRCGS versie 9 een mooie volgende stap. Tijdens deze praktische workshop leer je:

 • De belangrijkste BRCGS 9 eisen
 • Verschillen tussen BRCGS versie 8 en 9
 • De impact in de praktijk
 • Praktische toepassingen binnen uw bedrijf

Deze workshop wordt gegeven door Kaat Van Oostveldt, onze Knowledge & Projects Expert.

Programma: 

 • 09:00 – 10:00 : Ontvangst
 • 10:00 – 12:00 : Workshop

Datum:  woensdag 7 december 2022

Locatie: Lokeren, België

Schrijf u snel via het formulier in, want de plaatsen zijn beperkt!

Schrijf u in voor de workshop

Voedselveiligheid wetgeving: hoe blijft u actueel?

Als u met voedingsmiddelen werkt binnen uw bedrijf, moet u voldoen aan voedselveiligheid wetgeving. Het is voor bedrijven vaak moeilijk om op de hoogte te blijven van wet- en regelgeving en dit toe te passen in de praktijk. U hebt niet alleen te maken met Belgische, maar ook met Europese wetgeving die van toepassing is in België. Waar vindt u die wet- en regelgeving en hoe blijft u actueel?

Voedselveiligheid wetgeving in de Europese Unie

Europese wet- en regelgeving bestaat uit verschillende documenten, verordeningen, richtlijnen, beschikkingen/besluiten, verdragen, etc. Vragen die we krijgen van bedrijven gaan vrijwel altijd over de verordeningen en richtlijnen; in die documenten is vastgelegd waar producten of productieprocessen aan moeten voldoen. Verordeningen zijn rechtstreeks van toepassing in alle EU lidstaten. Gewoonlijk is in nationale voedselveiligheid wetgeving niet meer opgenomen dan dat voldaan moet worden aan een verordening. Europese richtlijnen moeten in nationale wetgeving opgenomen worden. Lidstaten kunnen, waar dat volgens de richtlijn toegestaan is, een eigen invulling geven aan hoe de eisen in de richtlijn gehaald gaan worden.

HACCP registraties app

Zoeken in wet- en regelgeving EU

In EurLex is de Europese wet- en regelgeving te vinden. U kan op verschillende manieren zoeken:

 • Met zoektermen. Bij het zoeken op zoektermen kan het aantal resultaten erg hoog zijn. Bij het gebruik van de mogelijkheid “Uitgebreid zoeken” kunnen extra zoekopties benut worden en is de lijst van resultaten beperkter.
 • Op documentnummer. Elke document heeft een nummer, bijvoorbeeld Verordening 2018/848 (de biologische verordening). Het nummer bestaat uit het jaar van publicatie en daarnaast een volgnummer, in januari wordt gestart met nummer 1. Documenten na 2015 hebben een nummer dat begint met het jaartal. Bij oudere documenten kan het volgnummer als eerste vermeld staan. Bij het zoeken op documentnummer is de lijst van resultaten beperkt en is het makkelijker de gewenste informatie te vinden.

Onderstaand is een voorbeeld van een document weergegeven die in de lijst van resultaten kan voorkomen. Als op de naam van het document geklikt wordt, ziet u de oorspronkelijke tekst. Omdat er vaak al wijzigingen hebben plaatsgevonden is het handiger de ‘huidige geconsolideerde versie’ aan te klikken. Dan ziet u het document waarin de wijzigingen zijn verwerkt die in de loop der tijd hebben plaatsgevonden. Consolideren is het verwerken van wijzigingen en rectificaties (taalkundige correcties).

Voedselveiligheid wetgeving in België en andere landen

Wet- en regelgeving van België is te vinden in het Belgisch Staatsblad. Het zoeken in de wetgeving gebeurt met zoektermen in de zoekfunctie. Gerectificeerde en geconsolideerde versies van wet- en regelgeving aangaande levensmiddelen kan u tevens terug vinden op de website van FOD volksgezondheid, waar u per onderwerp de geldende wet- en regelgeving kan terugvinden.

Elk EU land heeft een eigen website waar de nationale wetgeving te vinden is. Deze websites zijn via EurLex te vinden door te klikken onderaan de zoekpagina op N-Lex. Let op dat werkwijzen ten aanzien van consolidatie kunnen verschillen tussen landen.

Voedselveiligheid-wetgeving

Relevante wijzigingen in voedselveiligheid wetgeving

De Europese en Belgische wetswijzigingen worden gecommuniceerd in respectievelijk het Publicatieblad en het Belgisch Staatblad. Echter, daarin verschijnt alle wetgeving, waardoor het doornemen van deze documenten voornamelijk veel niet-relevante wetgeving oplevert. Diverse bronnen kunnen u attenderen op de wél relevante wetswijzigingen. Bijvoorbeeld nieuwsbrieven van vakbladen of brancheorganisaties. Om bedrijven op de hoogte te houden van wijzigingen in wet- en regelgeving in de levensmiddelenindustrie, hebben we het Kwartaalupdate abonnement opgezet. Per kwartaal ontvang je van ons een overzicht van de gewijzigde en/of nieuwe wet- en regelgeving die van toepassing is op jouw bedrijf en sector. Bovendien vullen we dit aan met specifiek advies hoe deze wijzigingen toe te passen in je eigen bedrijf en QA beleid.

De website van het FAVV geeft soms informatie over wetswijzigingen, maar richt zich daar niet specifiek op. De website geeft wel handvaten voor de interpretatie van wetgeving. Bijvoorbeeld in de vorm van van omzendbrieven, zoals de Omzendbrief betreffende de controle op de kwaliteit van water in de levensmiddelensector. (PCCB/S3/1140519) en Omzendbrief inzake toegelaten additieven in vleesbereidingen ( PCCB/S3/1300795 ).

U staat er niet alleen voor

U wil er zeker van zijn dat u geen voedselveiligheid wetgeving over het hoofd ziet. Blijf op de hoogte via het Kwartaalupdate abonnement . Of laat u helpen door onze QA-adviseurs. Zij weten precies waar je op moet letten en hoe je de wetgeving toepast in de praktijk.

Vraag je je af of een proces/product conform is geldende wet- en regelgeving of in je QA beleid de geldende wet- en regelgeving coherent wordt toegepast? Doe dan beroep op de Compliance audits uitgevoerd door onze compliance-experts.

6 tips voor het vertalen van etiketten

Als levensmiddelenbedrijf heeft u regelmatig te maken met het vertalen van etiketten. Retailers vereisen soms meerdere talen op een etiket en als u producten wil exporteren, moet de etiketinformatie in de juiste taal worden weergegeven. Ook moet het product voldoen aan de wetgeving in het land van verkoop. In deze blog geven we 6 tips voor etiketten vertalen.

Tip 1: Controleer of de ingrediënten zijn toegestaan

Controleer altijd eerst of de ingrediënten zijn toegestaan in het land van verkoop. Als tijdens het vertalen van het etiket blijkt dat een ingrediënt niet toegestaan is in het land waarin u het product wil verkopen, mag het product niet verkocht worden. Maak daarom de inkopers binnen uw bedrijf ervan bewust dat ingrediënten die buiten de EU verkocht worden niet altijd toegestaan zijn binnen de EU. Laat de ingrediënten van uw product bij twijfel vóór inkoop checken.

Regelmatig worden producten geïmporteerd uit bijvoorbeeld de Verenigde Staten of Azië. Het additief magnesiumstearaat wordt in de VS vaak toegevoegd aan snoepgoed, maar in de EU is dit additief niet toegestaan. Ook is het gebruik van gebleekte tarwebloem niet toegestaan in de EU, terwijl dit in de VS vaak gebruikt wordt in koekjes. Zo zijn er meerdere voorbeelden te noemen van ingrediënten die niet toegestaan zijn in producten als deze binnen de EU verkocht worden.

Tip 2: Maak gebruik van vertalingen in de wetgeving

U kunt een EU Verordening op de EUR-Lex website in meerdere talen openen. Een aantal wettelijke teksten is letterlijk vastgelegd in de verordening. Als u per tabblad in uw browser de Verordening in een andere taal opent, vergelijkt u gemakkelijk de wettelijke teksten. Vertalingen voor additiefnamen en functiegroepen haalt u bijvoorbeeld uit Verordening 1333/2008. Allergenen en teksten als ‘Ten minste houdbaar tot’ haalt u uit Verordening 1169/2011.

Tip 3: Controleer of de wettelijke benaming vastgelegd is in nationale wetgeving

Een benaming die in België gebruikt mag worden, kan bijvoorbeeld in Duitsland onderhevig zijn aan nationale wetgeving. Zo heeft Duitsland nationale wetgeving voor snoepgoed waarin diverse benamingen vastliggen. Waar winegums in het Nederlands als wettelijke benaming aangeduid mogen worden als ‘Suikerwerk’, ligt dit in Duitsland vast als ‘Gummibonbons’. Houd daarom altijd de benaming aan zoals die in het land van verkoop in de wetgeving is vastgelegd.

dienst-etiketteren

Tip 4: Geef de voedingswaardetabel op de juiste wijze weer

In de EU wordt de voedingswaardetabel minimaal per 100 g of 100 ml uitgedrukt, eventueel aangevuld per portie. In bijvoorbeeld de VS of Indonesië wordt deze anders opgesteld, namelijk alleen per portie. Ook worden de koolhydraten anders berekend in de VS. De voedingswaardetabel kan daarom niet altijd letterlijk overgenomen worden voor andere landen en moet soms eerst omgerekend worden. Ook is het niet toegestaan om bijvoorbeeld een VS voedingswaardetabel samen met een EU voedingswaardetabel op de verpakking te vermelden. Houd hier rekening mee bij de ontwikkeling van het etiket en het labellen van het product.

Tip 5: Let op voor te letterlijke vertalingen

Het lijkt tijdens het etiketten vertalen misschien handig om voor losse woorden gebruik te maken van vertaaltools, zoals Google Translate. Let op dat sommige woorden hierbij te letterlijk worden vertaald. Woorden die in het Nederlands een dubbele betekenis hebben, zoals de ingrediënten bloem (bloemdragende plant, of het fijnste deel van meel) en munt (munteenheid of aromatische plant), kunnen nog weleens met de verkeerde betekenis vertaald worden. Raadpleeg dus altijd de juiste bronnen voor het opstellen van vertalingen. Roep waar nodig de hulp in van een etiketteringsspecialist.

Tip 6: Gebruik de juiste logo’s

Niet alle productlogo’s mogen internationaal gebruikt worden. In België kennen we bijvoorbeeld het Beter Leven keurmerk, maar in andere landen wordt dit logo niet gebruikt. Logo’s zoals Fairtrade en MSC/ASC mogen wel internationaal gebruikt worden, maar vaak moet de claim bij het logo dan wel vertaald worden. Daarnaast zijn er landen die bepaalde recyclinglogo’s verplichten op verpakkingen, zoals het Grüne Punkt-logo.

dvnutrion

Hulp nodig?

U wilt er natuurlijk zeker van zijn dat uw producten voldoen aan de wetgeving. Ook als u deze in andere landen gaat verkopen. Een fout etiket kan grote gevolgen hebben, zoals een mogelijk voedselveiligheidsgevaar of een recall. Vraag bij twijfel tijdig advies aan een etiketteringsspecialist. Deze helpt u met het opstellen van een correct etiket. Neem contact met ons op en onze specialisten helpen u zo snel mogelijk verder. U staat er niet alleen voor.

Stappenplan: zo kiest de consument voor uw product

U wilt dat zoveel mogelijk consumenten uw product kiezen in de supermarkt. Consumenten hebben ruimschoots de keuze en wisselen een product snel in als het gaat om factoren zoals productkwaliteit, verpakking en prijs. Een goede positionering van uw product is daarom essentieel om kansrijk te zijn in deze sterk verzadigde markt. Deze stappen helpen u bij een succesvolle productpositionering.

 Stap 1: stel de doelgroep vast

Wie wil u bereiken met uw product-idee? Is het een product voor de grote massa of juist voor een nichemarkt van consumenten, bijvoorbeeld consumenten met speciale dieetwensen? Beschrijf duidelijk wie uw doelgroep is.

Stap 2: bepaal de behoeften van uw doelgroep

Onderzoek wat de specifieke behoeften zijn van uw doelgroep. Stel vast in welk opzicht uw product toegevoegde waarde biedt. Succesvolle producten zijn relevant en bieden klantvoordeel. Het is essentieel dat u voldoende kennis heeft over hoe de consument het product waarneemt. Probeer een antwoord te krijgen op onder andere onderstaande vragen:

 • Welke koopmotieven heeft mijn doelgroep?
 • Waar hoort het product in het schap?
 • Op welk tijdsmoment gebruikt de doelgroep het product?
 • Welke drijfveren heeft de doelgroep om mijn product te gebruiken?
 • Welke barrières zijn er?

Een usage & attitude studie is van grote meerwaarde om uw klanten te leren begrijpen. Deze studie helpt u bij het bepalen van uw doelgroep en de behoeftes, maar ook in het identificeren van nieuwe productkansen en het aanscherpen van de productstrategie. Tijdens online onderzoek wordt een dergelijke usage & attitude studie uitgevoerd. Het resultaat is een rapportage waarmee u direct meer inzicht hebt in de behoeften van uw doelgroep.

All your necessities stored in one place

Stap 3: breng de concurrentie in beeld

Om consumenten ervan te overtuigen voor uw product of merk te kiezen, moet u een helder beeld hebben van de concurrentie op de markt. Als u u wilt onderscheiden van concurrenten moet het duidelijk zijn waarop dat onderscheidend vermogen zich concentreert. Vraag u bijvoorbeeld het volgende af:

 • Zou uw product bekend moeten zijn om haar unieke en moderne uitstraling?
 • Moet uw product uitblinken op smaak, textuur of geur?
 • Is het belangrijk dat het product een gezonder of duurzamer alternatief biedt dan wat reeds verkrijgbaar is?

Denk goed na over welke aspecten u in kaart wilt brengen. Het uitvoeren van een vergelijkend consumentenonderzoek door middel van smaakonderzoek geeft een betrouwbare indruk over hoe uw product zich onderscheidt en uniek is ten opzichte van concurrerende producten als het gaat om factoren als presentatie, smaak en koopintentie.

Stap 4: benadruk uw onderscheidend vermogen keer op keer

Als u een productbelofte communiceert, moet u deze ook waar maken. Dit leidt tot duurzaam klantbehoud. Gebruik onderzoeksresultaten als objectieve input om uw product of merk te promoten. Onderscheidend zijn en een productpositionering innemen als merk of product betekent dat u niet alles kunt zijn. Kies een heldere focus en communiceer de meest relevante onderscheidende productfactoren aan de consument. Vertaal deze onderscheidende productfactoren naar voordelen voor de klant. Laat hierbij blijken dat u snapt welke behoefte wordt vervuld met uw product.

Een voorbeeld hiervan is een ontbijtproduct in een handige to-go verpakking. Voor de consument biedt dit een oplossing voor een drukke ochtend waarin weinig tijd is om te ontbijten. Herhaal de voordelen keer op keer, zodat de consument precies weet waarom deze voor uw merk of product moet kiezen.

Hulp nodig bij een succesvolle productpositionering?

Wilt u onderzoeken hoe u uw productidee het beste positioneert in de markt? Onze specialisten helpen u graag bij een succesvolle productpositionering. Neem contact met ons op.

Productontwikkeling in Food

Hoe u van een goed idee een veilig succes maakt

Download de whitepaper

Quality Management Support

Iedere kwaliteitsafdeling heeft een zeer uitgebreid takenpakket. Zowel documentair als op de werkvloer dient de kwaliteitsafdeling de kwaliteit te borgen, te trekken en te handhaven. Dit brengt de nodige uitdagingen met zich mee en kan zeer tijdrovend zijn. Juist omdat het werkveld van kwaliteitsmedewerker zo uiteenlopend is en er vaak een tekort is aan handen en tijd, kan het nuttig zijn om een externe QA adviseur aan te trekken. Dit kan bij Normec Foodcare met Quality Management Support. Dit brengt meer stabiliteit en ruimte voor de interne kwaliteitsmedewerker.

De voordelen van een externe consultant zijn talrijk. Ze zijn op de hoogte van huidige wet- en regelgeving, de ontwikkelingen in de markt en kunnen met een open blik meedenken over lopende vraagstukken. Verder kan de adviseur ondersteunen bij allerhande praktische werkzaamheden.

Ondersteuning op maat

Via de offerte worden de algemene grote lijnen van de verwachting uitgezet. Vervolgens wordt met de consultant een planning afgesproken zodat het voor beide partijen duidelijk is wat de verwachtingen en uit te voeren taken zijn. Na elk bezoek wordt er een kort verslag doorlopen en afgeleverd. De aard van de ondersteuning is op maat van de klant. Dit zowel op inhoud als frequentie.

Quality Management Support in het kort

 • Vastleggen van QA-jaarplanning op basis uw wensen en noden
 • Ondersteuning die flexibel kan aangepast worden aan uw veranderende behoeften
 • Meteen continuïteit en kennis in huis
 • U heeft een vast aanspreekpunt maar kan betrouwen op een volledig QA-team van experten
 • Je spreidt de investering over een volledig jaar

Quality Management Support

manuella-juiste-formaat-website

Neem contact op met onze Commercieel Manager Manuella van Rijmenant

Neem contact op

Betrouwbare hulp voor je QA-afdeling

Hulp nodig om te bouwen aan je QA-systeem? Onze specialisten helpen je graag. Op locatie of op afstand, wij staan voor je klaar.

 

 

Whitepaper Productontwikkeling in Food

Een productontwikkelingsproces begint vaak met een goed idee om aan een (nieuwe) behoefte te voldoen. Ook kan er een noodzaak zijn voor de ontwikkeling van producten door veranderende behoeften, wetgeving of eisen. Het flexibel ontwikkelen van producten door fabrikanten in de voedingsmiddelenindustrie is een belangrijke sterkte en kan bijdragen aan een verhoogde afzetmarkt. In alle gevallen moet hierbij worden voldaan aan de vastgelegde kwaliteits- en voedselveiligheidseisen.

In de whitepaper Productontwikkeling in Food wordt toegelicht hoe productontwikkeling en kwaliteit in de voedingsmiddelenindustrie hand in hand gaan. En in welke fasen u vanuit beide oogpunten rekening moet houden met de verschillende aspecten van het productontwikkelingsproces. Zo krijgt u onder andere inzicht in:

 • Het belang van een goede voorbereiding
 • Het nut van testen van een ontwikkeld product vóór marktintroductie
 • De toegevoegde waarde van validatie en verificatie
 • De noodzakelijke aanwezigheid van de juiste wet- en regelgeving

Download whitepaper Productontwikkeling in Food

Laat uw gegevens achter en download direct de whitepaper.

Aanleiding voor een productontwikkelingstraject

Een productontwikkelingstraject in de voedingsmiddelenindustrie kent verschillende aanleidingen. Op hoofdlijnen zijn er drie noodzakelijke of wenselijke aanleidingen te onderscheiden:

 1. Wens voor het ontwikkelen van een nieuw product
 2. Ontwikkelen en produceren van een bestaand product
 3. Aanpassen en/of verbeteren van een product

Download whitepaper Productontwikkeling in food

Laat uw gegevens achter en download direct de whitepaper

Downloaden