header oranje fruit en groenten

Spelregels Normec iPanel®

Context
Normec iPanel® is het onderdeel van Normec Sensory waar marktonderzoek plaatsvindt via internet.

Instemmen spelregels
Om u aan te melden als deelnemer van het onderzoekspanel van Normec Sensory dient u in te stemmen met deze spelregels. Met uw inschrijving bevestigt u deze spelregels te hebben gelezen en u te houden aan de opgenomen voorschriften.

Wijzigen spelregels
Deze spelregels en andere voorschriften kunnen altijd door Normec Sensory worden gewijzigd. Indien u met een dergelijke wijziging niet kunt instemmen, staat het u vrij uw deelname te beëindigen. Indien u na een wijziging ingeschreven blijft in het onderzoekspanel van Normec Sensory, gaan wij ervan uit dat u akkoord gaat met de nieuwe spelregels.

Meedoen
Iedereen vanaf 18 jaar die woonachtig is in Nederland kan deelnemer worden van het onderzoekspanel van Normec Sensory. Iedere deelnemer kan zich slechts éénmaal inschrijven. Normec Sensory kan op elk moment de inschrijving van nieuwe deelnemers tijdelijk stopzetten en/of nieuwe leden weigeren in te schrijven.

Rechten voorbehouden
Alle rechten met betrekking tot het onderzoekspanel van Normec Sensory berusten uitsluitend bij Normec Sensory. Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Normec Sensory gebruik te maken van enig onderdeel van de rechten (waaronder naam, lay-out/vormgeving en overig beeldmateriaal). De vragenlijsten die door Normec Sensory aan de deelnemers van het onderzoekspanel worden verstuurd mogen niet zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming aan derden worden doorgestuurd.

Misbruik
Als er naar oordeel van Normec Sensory sprake is van ongeoorloofd gebruik of misbruik van het beloningen- en/of vergoedingensysteem of sprake is van fraude bij het invullen van vragenlijsten, wordt de deelnemer van verdere deelname uitgesloten en het door hem of haar tegoed van beloningen en/of vergoedingen vervallen verklaard.

Aansprakelijkheid
Normec Sensory en haar vertegenwoordigers zijn niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit de deelname aan het Normec iPanel of uit de onmogelijkheid om deel te nemen. Normec Sensory is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het gebruik van door of namens Normec Sensory geleverde goederen, diensten of informatie. Indien de inhoud van een aan u verzonden vragenlijst in strijd is met rechten van derden, bijvoorbeeld wegens strijd met diens rechten van intellectuele eigendom, of in strijd is met op enig moment geldende wettelijke voorschriften, is Normec Sensory niet aansprakelijk voor de eventuele schade en andere mogelijke gevolgen die daaruit voortvloeien. Ook schade die mocht ontstaan door storingen in het Internet of in de telecommunicatievoorzieningen zijn uitdrukkelijk uitgesloten. In geen geval is Normec Sensory aansprakelijk voor gevolgschade of gederfde winsten en de totale aansprakelijkheid zal nimmer meer bedragen dan €5,-. De in dit artikel beschreven beperking van aansprakelijkheid geldt echter niet in gevallen waarin sprake is van schade die een rechtstreeks gevolg is van opzet of grove schuld.

Juiste informatie
Alle informatie die u opgeeft bij de inschrijving dient volledig, accuraat en juist te zijn. Iedere wijziging in de door u verstrekte informatie zal door u zo spoedig mogelijk worden doorgegeven.

Beëindiging deelname
Na beëindiging in de in artikel 6 genoemde gevallen vervalt het recht om gebruik te maken van diensten van Normec Sensory. Voorts kan Normec Sensory te allen tijde met inachtneming van een opzegtermijn van een maand zonder opgave van reden uw deelname beëindigen. Alle kennisgevingen met betrekking tot deze overeenkomst zullen per e-mail worden gedaan aan het door u bij de aanmelding opgegeven e-mailadres.

Bevoegde rechter
Op de rechtsverhouding tussen u en Normec Sensory is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

Privacy
Normec Sensory respecteert de regels ten aanzien van de privacy en de bescherming van persoonsgegevens. De persoonsgegevens worden uitsluitend door Normec Sensory gebruikt. Normec Sensory zal de gegevens van respondenten nooit aan derden ter beschikking stellen zonder toestemming van de respondent.

Op de hoogte blijven? Meld je gratis aan voor de nieuwsbrief