• nl
  • en
  • de

Recall: wat is het en hoe gaat u er professioneel mee om?

Levensmiddelenproducenten zijn verantwoordelijk voor de levensmiddelen die ze op de markt brengen. De levensmiddelen moeten veilig zijn. Brengen producenten een levensmiddel op de markt wat onveilig blijkt te zijn, het product bevat bijvoorbeeld een verkeerd etiket of een te hoog gehalte aan niet toegestane stoffen, dan moeten ze maatregelen treffen. Dit kan een recall ofwel terughaalactie zijn. Dit betekent dat onveilige producten worden teruggeroepen om te voorkomen dat deze producten op de handelsmarkt of bij consumenten terecht komen. 

Verantwoordelijk

In artikel 19 van de Algemene Levensmiddelen Verordening (ALV) zijn de verantwoordelijkheden van levensmiddelenproducenten voor het in de markt brengen van veilige levensmiddelen vastgelegd. Hier staat onder andere omschreven dat een exploitant van een levensmiddelenbedrijf procedures moet starten om een levensmiddel dat niet aan de voedselveiligheidsvoorschriften voldoet, uit de handel te nemen. Dit kan gaan om een ingevoerd, geproduceerd, verwerkt, vervaardigd of gedistribueerd product. Indien het product de consument al bereikt kan hebben, moet zo nodig het reeds aan de consument geleverde product teruggeroepen worden.
In de praktijk lopen het uit de handel nemen en terugroepen van producten in elkaar over. Iedere partij die bij de consument moet worden teruggeroepen moet ook uit de handel worden genomen. Omgekeerd is dit niet altijd het geval. Het uit de handel nemen gebeurt vaak al voordat het levensmiddel aan consumenten is verkocht. Het verschil zit vooral in de maatregelen die moeten worden genomen om de consument te informeren over een gebrek. Bij een terugroepactie moeten consumenten het betreffende product terugbrengen of vernietigen.

De Algemene Levensmiddelen Verordening maakt onderscheid tussen de maatregelen die de producent moet nemen en die distributeurs en retailers moeten nemen die geen invloed hebben op verpakking, etikettering, veiligheid en integriteit van het levensmiddel. Distributeurs en retailers moeten onder andere relevante informatie doorgeven om een levensmiddel te traceren.

NVWA

In Nederland moeten ondernemers die mogelijk onveilige levensmiddelen in de handel brengen of in opslag hebben, dat melden aan de NVWA. In andere landen van de EU gelden soortgelijke regels. Als er onterecht geen melding wordt gemaakt, beschouwt de NVWA dit als een overtreding. Na de melding bekijkt de NVWA samen met het bedrijf hoe groot het risico is en welke acties ondernomen moeten worden. De NVWA heeft een meldwijzer opgesteld die bedrijven kunnen gebruiken om te beoordelen of zij een melding moeten maken. Deze meldwijzer is te downloaden op de website van de NVWA. Het kan ook zijn dat een recall verplicht wordt gesteld door de NVWA. Als er niet direct gehoor wordt gegeven aan een recall die de NVWA heeft opgelegd, kan dit leiden tot hoge boetes.

Wanneer is een product onveilig?

De meldwijzer van de NVWA geeft aan wat onder een onveilig levensmiddel wordt verstaan, dit kan een schadelijk, maar ook ongeschikt levensmiddel zijn. Onder een schadelijk levensmiddel wordt verstaan: “een levensmiddel met een afwijking dat gevolgen kan hebben voor de volksgezondheid direct en/of op langere termijn.” Een ongeschikt levensmiddel is al zodanig (nog) niet schadelijk,  maar wel onaanvaardbaar voor de consument of voldoet niet aan de wettelijke norm. Enkele voorbeelden van onveilige producten die worden genoemd:

 • “te hoog gehalte of niet toegelaten chemische stof (contaminant, bestrijdingsmiddel, migratie uit verpakking, additief of (dier) geneesmiddel);
 • pathogene of te hoge aantallen ongewenste micro-organismen;
 • smaak/geurafwijking met onbekende oorzaak;
 • verkeerde etikettering, wanneer deze etikettering nadelig kan zijn voor de volksgezondheid in het algemeen of voor specifieke groepen.

Het bedrijf is in eerste instantie zelf verantwoordelijk om vast te stellen of een afwijking schadelijk of ongeschikt is voor de consument. Als de veiligheidsgrens niet duidelijk is, zullen bedrijf en NVWA samen een risicobeoordeling uitvoeren en beslissen of maatregelen noodzakelijk zijn.”

Uitvoering

Als wordt besloten om over te gaan op een recall dienen verschillende acties in gang te worden gezet door de producent, zoals:

 • Verzamelen van informatie, zoals traceercodes, productiedatum, datum van levering, etc.
 • Vaststellen van de omvang
 • Achterhalen van de oorzaak
 • Inlichten NVWA
 • Inlichten medewerkers, betrokken klanten en leveranciers
 • Inlichten certificerende instelling
 • Publiceren van een publiekswaarschuwing
 • Producten blokkeren en coördineren van producten die terugkomen
 • Teruggekomen producten onderzoeken

Een recallteam met verschillende deskundigen voert de recall uit. Het is van belang dat de recall snel en nauwkeurig wordt uitgevoerd vanwege de voedselveiligheidsrisico’s en om de schade zo klein mogelijk te houden. Een recall kan hoge kosten met zich meebrengen en imagoschade veroorzaken. Voor de reputatie van het merk is het van belang dat een recall professioneel wordt uitgevoerd. Een belangrijk onderdeel om de recall goed uit te kunnen voeren is de traceerbaarheid. Hoe nauwkeuriger kan worden bepaald welke batch grondstoffen in welk product is verwerkt, hoe gerichter een recall uitgevoerd kan worden. Hiermee kunnen bedrijven de verspilling van ‘goede’ producten en hun financiële risico’s beperken.

Het is voor een levensmiddelenproducent van groot belang dat hij zijn verantwoordelijkheden kent. Zowel een recallprocedure, als andere procedures met betrekking tot traceerbaarheid moeten goed op orde zijn. Hierdoor kunnen de juiste maatregelen worden getroffen indien er redenen zijn dat een product niet aan de voedselveiligheidsvoorschriften voldoet of schadelijk kan zijn voor de menselijke gezondheid.

dienst-opleidingen-en-trainingen boxarrow-up

Datum

05-12-2018

Categorie

Blog | Audits & Inspections | Quality Assurance

Delen

© 2019 Normec Foodcare Privacy
nlende
Offerte aanvragen
Care for Food Group gaat verder als Normec Foodcare

Vanaf 1 september is de Care for Food Group met IvoMar Marktonderzoek overgegaan in Normec Foodcare. Hierdoor kunt u bij één partij terecht voor een totale dienstverlening binnen de voedingsbranche. Normec Foodcare is dé specialist voor onderzoek, inspecties, compliance en certificering voor retail en food.

Wij nemen complete projecten voor u uit handen op het gebied van kwaliteit, industriële voedselveiligheid, smaakonderzoek, microbiologisch en chemisch onderzoek, QA automatisering, opleiding en trainingen, etikettering en risicomanagement.

Sluiten
IvoMar Marktonderzoek gaat verder als Normec Foodcare

Vanaf 1 september is IvoMar Marktonderzoek met de Care for Food Group overgegaan in Normec Foodcare. Hierdoor kunt u bij één partij terecht voor een totale dienstverlening binnen de voedingsbranche. Normec Foodcare is dé specialist voor onderzoek, inspecties, compliance en certificering voor retail en food.

Wij nemen complete projecten voor u uit handen op het gebied van kwaliteit, industriële voedselveiligheid, smaakonderzoek, microbiologisch en chemisch onderzoek, QA automatisering, opleiding en trainingen, etikettering en risicomanagement.

Sluiten